055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย