055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

ที่อยู่ ๒๗ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ::
โปรดติดต่อทางโทรศํพท์ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.