055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

–  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๕

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๖๕

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๖๕

–   พนักงานราชการ
–   พนักงานมหาวิทยาลัย

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๘

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจาปี ๒๕๖๓  (ข้าราชการ)

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ประจำปี  ๒๕๖๓  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๓  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๓  (ข้าราชการพลเรือน)

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๓  (พนักงานราชการ)

–   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๓  (พนักงานมหาวิทยาลัย)

1.  ประวัติและความเป็นมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๓๖

3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๓๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

4.  การเรียงลำดับชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

6.  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๔๘

7.  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

8.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑

9.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๘

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

11. การหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลัย

12. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  พุทธศักราช ๒๔๘๔

13. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๒)  พุทธศักราช ๒๔๘๕

14. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๓)  พุทธศักราช ๒๕๐๗

15. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๔)  พุทธศักราช ๒๕๕๒

16. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๓๘

17. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)  พุทธศักราช ๒๕๔๙

18. แบบฟอร์ม  การขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

19. แบบฟอร์ม  บัญชีลายมือชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

20. ตอบข้อหารือ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)  แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป้นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา  [23 มีนาคม 2559]

21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔