055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com


ปรัชญา

” บริหารจัดการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ “


วิสัยทัศน์

” กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ให้ครอบคลุมทุกภาระกิจ “


พันธกิจ

ดำเนินการประสานส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพื่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

1) เพื่อประสานภารกิจ ดำเนินการงานด้านบริหารงายบุคคลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
2) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและคุณภาพ มีความรอบรู้คู่คุณธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และนำพามหาวิทยาลัย ไปสู่การยอมรับในระดับสากล
3) เพื่อให้บริการงานด้านฐานข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร ในนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล


เป้าประสงค์

1) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และพร้อมในการรับรองการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
2) มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่เป้นมาตรฐาน
3) ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธภาพในการประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร


นโยบายกองบริหารงานบุคคล

1) พัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการปฏิบัติงานภายในให้เป้นไปตามเป้าหมายหลักและวัตถุประสงคืของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีและให้ได้รับความรู้ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เป้นหน่วยงานหลักเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


มาตรการที่รองรับนโยบาย

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการด้านการติดต่อประสานและลดขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
มาตรการที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการให้บริการที่ดี และรวดเร็ว
มาตรการที่ 3 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาะเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เพื่่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 4 ผลักดันให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสร้างสมรรถนะของบุคลากร
มาตรการที่ 5 วิเคราะห์ มีการวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย


กลยุทธกองบริหารงานบุคคล

1) มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ความเป็นธรรม และอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2) ความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3) มีแนวปฏิบัติในการสรรหา และมีระเบียบในการดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ