055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชําญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป”ณ จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

ภาพ/ข่าว PR URU