055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการอบรม การพัฒนาสมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคคลากรสายสนับสนุน และ การมอบหมายงานและการติดตามผลงานอย่างมีประสิธิภาพ การวิเคราะห์ค่างานของส่วนราชการโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการ และการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางบุษยมาศ แสงเงิน อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย 

ภาพ/ข่าว PR URU