055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ประจำปี 2561-2570

ประจำปี 2551-2560

ประจำปี 2541-2550