055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


นโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิ๊กที่นี่ >>

แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้าน การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>


การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิ๊กที่นี่ >>

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของบุคลากร
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)