055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้น (หัวหน้าหน่วยงาน)