055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน (หัวหน้าหน่วยงาน)

การประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (หัวหน้าหน่วยงาน)

การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้น (หัวหน้าหน่วยงาน)

กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
(หัวหน้าหน่วยงาน)

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น (หัวหน้าหน่วยงาน)