055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน

การประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้น

กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ