ข้อมูลบุคลากร

   ประเภท  ข้าราชการ

  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
สายวิชาการ 23 25 48 82.76
สายสนับสนุน 5 5 10 17.24
  รวม 28 30 58 100

   รายการข้อมูล 58 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 0055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมพร    ศิริถาพร วันที่ 3 มิถุนายน 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
2 0058 อาจารย์ ดร. รักศักดิ์    เลิศคงคาทิพย์ วันที่ 8 กันยายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
3 0060 อาจารย์ ดร. จามรี    ศรีรัตนบัลล์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
4 0061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา    ธรรมสิทธิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
5 0026 อาจารย์ รัตนกุล    กาญจนะพรกุล วันที่ 24 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
6 0002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน    เถื่อนศรี วันที่ 30 กันยายน 2531 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 0085 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภีรวัฒน์    นนทะโชติ วันที่ 2 สิงหาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 0093 อาจารย์ วัชรชัย    ขอบเหลือง วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 0094 อาจารย์ ศิริพร    คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 0097 อาจารย์ ดร. สุประวีณ์    อ่อนจันทร์ วันที่ 10 มีนาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 0099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ    เฉิดเจิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 0103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ    เวชกามา วันที่ 26 มกราคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 0104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ    บุญอนนท์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 0116 อาจารย์ เอกพงศ์    วรรณจักร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 0121 อาจารย์ เยาวเรศ    แตงจวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 0136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี    คำโมง วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 0163 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหเดช    แตงจวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 0167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชารีย์    ใจคำวัง วันที่ 1 เมษายน 2534 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 0169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพพา    พิญญาพงษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 0186 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์    พิญญาพงษ์ วันที่ 1 เมษายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 0190 อาจารย์ พิชิต    พวงภาคีศิริ วันที่ 1 ตุลาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 0191 อาจารย์ พรเทพ    จันทร์เพ็ง วันที่ 19 กันยายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 0192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด    ทุ่นใจ วันที่ 19 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 0193 อาจารย์ ชุมพล    แพร่น่าน วันที่ 3 มกราคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 0194 อาจารย์ จำรูญ    จันทร์กุญชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 0195 อาจารย์ นารีวรรณ    พวงภาคีศิริ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 0132 อาจารย์ อลงกรณ์    สุขจีรเดช วันที่ 21 กันยายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
28 0133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิชญาสุ์    ช่างเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
29 0137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิราวัฒน์    ชมระกา วันที่ 26 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
30 0141 อาจารย์ ดร. สุทธิรัตน์    พลอยบุตร วันที่ 15 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
31 0144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริเนตร    วรรณจักร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
32 0145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งดาว    จินดาเทวิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
33 0146 อาจารย์ วิไลวรรณ    ศรีหาตา วันที่ 12 เมษายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
34 0147 อาจารย์ ดร. พรรณนภา    เชื้อบาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
35 0148 อาจารย์ ดร. ฐิติวรดา    แสงสว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
36 0069 อาจารย์ อนุชา    ริกากรณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37 0070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา    กรพิทักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 0071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์    ชัยอ้าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39 0073 อาจารย์ ดร. กณพ    วัฒนา วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 0074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์    เข็มมงคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41 0020 อาจารย์ วรรณกนก    เขื่อนสุข วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
42 0025 อาจารย์ ดร. วิภา    ประพินอักษร วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
43 0027 อาจารย์ ดร. พัฒนา    สมนิยาม วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
44 0028 อาจารย์ ดร. วิมลฉัตร    สมนิยาม วันที่ 1 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
45 0029 รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา    มิ่งฉาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
46 0030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ    ปาลาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
47 0031 อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์    พัทดิพันธ์ปรีดา วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
48 0120 อาจารย์ ทิพภากานต์    ทองเชื้อเดช วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 0001 นาย ปริญญา    บัววังโป่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
50 0004 นาย พรไชย    สาครเสถียรกุล วันที่ 3 ตุลาคม 2532 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
51 0009 นางสาว พิณภัคธิมา    ใจเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา
52 0011 นาง จินดา    ชัยปัน วันที่ 11 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 0013 นาย วันชัย    แก้วนาคแนว วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
54 0015 นางสาว ศณัฐฌา    พุทธชาติ วันที่ 3 มกราคม 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
55 0016 นาย บุญช่วย    อิ่มทอง วันที่ 1 มีนาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
56 0017 นางสาว สินี    กะวิ วันที่ 26 สิงหาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
57 0018 นาง วารุณี    ศรีสอาด วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
58 0077 นาย ไพจิตต์    สายจันทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์