ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี     สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา     มิ่งฉาย รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย     ใจกล้า รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา     กรพิทักษ์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิชญาสุ์     ช่างเรียน รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร. รดี     ธนารักษ์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร. เอกพิสิษฐ์     บรรจงเกลี้ยง ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัตม์     กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดา     คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรษา     จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร. นภาภรณ์     จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร. พุทธดี     อุบลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
อาจารย์ ดร. ชวลิต     รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์     จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์     อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร. พิมพ์รดา     ธรรมีภักดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ     เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาถ     วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี     แสงอุทัย คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ภูดิท     เรืองรอง วิทยาลัยน่าน
ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา     รุจิเมธาภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
อาจารย์ ดร. พิสุทธิ์     ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ     เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพพา     พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปริญญา     บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกอง
อาจารย์ เอกพงศ์     วรรณจักร์ ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
นาย พรไชย     สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สินี     กะวิ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ศศิรัศมิ์     เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย วิรัตน์     สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
นาง วารุณี     ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี