ข้อมูลบุคลากร

   ประเภท  ลูกจ้างประจำ

    ชาย หญิง รวม
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
         

   รายการข้อมูล 2 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 0001 นาย กัมพล    จันนคร วันที่ 1 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
2 0014 นาย ฤทธิศักดิ์    สร้อยจิตร วันที่ 15 สิงหาคม 2540 สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์