ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 5 50 15 0 0 9 1 0 80
       โรงเรียนสาธิต 0 49 4 0 0 38 6 0 97
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 74 6 1 0 9 2 0 103
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 65 1 0 0 12 3 4 96
คณะวิทยาการจัดการ 9 44 0 1 0 9 3 1 67
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 46 0 1 0 11 5 0 68
คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 1 0 0 10 5 0 31
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 16 0 0 0 3 0 0 19
วิทยาลัยน่าน 0 12 2 0 0 8 5 1 28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 1 0 27 0 0 28
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 1 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 5 1 4 11
       งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 6 2 0 8
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 1 0 0 0 0 1
กองกลาง 0 0 0 1 1 42 59 7 110
       1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
       2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 4 3 3 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 9 1 2 12
       6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
       7. งานบริการและสนับสนุน 0 15 1 0 0 0 52 2 70
กองนโยบายและแผน 0 0 0 1 0 15 1 0 17
       งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
กองบริการการศึกษา 0 0 0 2 0 29 9 0 40
       งานศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 3 0 4
       งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 4 4 0 8
       งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
       งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 6 0 0 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 8 1 22
กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 2 0 1 3
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 8 17 0 25
                   
รวมทั้งหมด 48 364 29 10 1 271 127 20 871