ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 6 47 15 0 0 9 1 0 78
       โรงเรียนสาธิต 0 52 4 0 0 39 6 0 101
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 66 4 1 1 11 2 0 95
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 66 1 0 0 12 3 4 98
คณะวิทยาการจัดการ 9 43 0 1 0 9 2 1 65
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 46 0 1 0 11 6 0 69
คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 1 0 0 10 5 0 31
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 12 0 0 0 3 0 0 15
วิทยาลัยนานาชาติ 1 9 2 0 0 6 1 0 19
วิทยาลัยน่าน 0 13 2 0 0 8 6 1 30
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 6 0 0 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 1 0 26 0 0 27
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 3 0 4 8
       งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 6 3 0 9
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 1 0 0 0 0 1
กองกลาง 0 0 0 1 1 44 60 7 113
       1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
       2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 5 2 3 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 8 1 2 11
       6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
       7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 0 0 0 0 54 2 74
กองนโยบายและแผน 0 0 0 1 0 12 1 0 14
       งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
กองบริการการศึกษา 0 0 0 2 0 13 1 0 16
       งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 0 3 0 4
       งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 5 4 0 9
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 1 14
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 8 1 22
กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 2 0 1 3
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 8 20 0 28
                   
รวมทั้งหมด 50 362 29 10 2 280 133 22 889