ข้อมูลบุคลากร

   จำนวนสายวิชาการทั้งหมด แยกหน่วยงาน

             
ตำแหน่งทางวิชาการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งหมด ร้อยละ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 192 223 27 194 248 442 100
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 10 2 0 8 4 12 2.71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 34 0 49 55 104 23.53
อาจารย์ 112 157 2 127 144 271 61.31
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 30 25 0 0 55 12.44
1. คณะครุศาสตร์ 40 30 0 31 39 70 100
1.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
1.2 รองศาสตราจารย์ 3 1 0 2 2 4 5.71
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 2 0 4 7 11 15.71
1.4 อาจารย์ 28 25 0 25 28 53 75.71
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 58 2 43 48 91 100
2.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
2.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 1 0 4 7 11 12.09
2.4 อาจารย์ 21 57 2 39 41 80 87.91
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 27 0 39 38 77 100
3.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
3.2 รองศาสตราจารย์ 4 0 0 3 1 4 5.19
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 8 0 14 15 29 37.66
3.4 อาจารย์ 25 19 0 22 22 44 57.14
4. คณะวิทยาการจัดการ 29 24 0 14 39 53 100
4.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
4.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 8 0 2 16 18 33.96
4.4 อาจารย์ 19 16 0 12 23 35 66.04
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 32 0 38 13 51 100
5.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
5.2 รองศาสตราจารย์ 1 1 0 2 0 2 3.92
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 13 0 23 5 28 54.9
5.4 อาจารย์ 3 18 0 13 8 21 41.18
6. คณะเกษตรศาสตร์ 10 6 0 6 10 16 100
6.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
6.2 รองศาสตราจารย์ 1 0 0 1 0 1 6.25
6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 0 1 2 3 18.75
6.4 อาจารย์ 7 5 0 4 8 12 75
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 7 9 0 4 12 16 100
7.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
7.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 0 1 1 6.25
7.4 อาจารย์ 6 9 0 4 11 15 93.75
9. วิทยาลัยน่าน 5 9 0 9 5 14 100
9.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
9.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 0 1 2 3 21.43
9.4 อาจารย์ 3 8 0 8 3 11 78.57
10. โรงเรียนสาธิต 0 28 25 10 43 53 100
10.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.4 อาจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.5 อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 28 25 0 0 53 100