ข้อมูลบุคลากร

   จำนวนสายวิชาการทั้งหมด แยกหน่วยงาน

             
ตำแหน่งทางวิชาการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งหมด ร้อยละ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 185 228 29 196 246 442 100
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 8 2 0 8 2 10 2.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 65 34 0 46 53 99 22.4
อาจารย์ 112 163 2 131 146 277 62.67
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 29 27 0 0 56 12.67
1. คณะครุศาสตร์ 38 30 0 31 37 68 100
1.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
1.2 รองศาสตราจารย์ 2 1 0 2 1 3 4.41
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 2 0 4 8 12 17.65
1.4 อาจารย์ 26 27 0 25 28 53 77.94
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 51 1 40 40 80 100
2.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
2.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 1 0 4 6 10 12.5
2.4 อาจารย์ 19 50 1 36 34 70 87.5
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51 28 0 40 39 79 100
3.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
3.2 รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 3.8
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 9 0 13 15 28 35.44
3.4 อาจารย์ 29 19 0 24 24 48 60.76
4. คณะวิทยาการจัดการ 26 26 0 14 38 52 100
4.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
4.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 7 0 2 15 17 32.69
4.4 อาจารย์ 16 19 0 12 23 35 67.31
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 34 0 38 13 51 100
5.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
5.2 รองศาสตราจารย์ 1 1 0 2 0 2 3.92
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 13 0 21 5 26 50.98
5.4 อาจารย์ 3 20 0 15 8 23 45.1
6. คณะเกษตรศาสตร์ 9 7 0 6 10 16 100
6.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
6.2 รองศาสตราจารย์ 1 0 0 1 0 1 6.25
6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 0 1 2 3 18.75
6.4 อาจารย์ 6 6 0 4 8 12 75
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 7 5 0 3 9 12 100
7.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
7.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
7.4 อาจารย์ 7 5 0 3 9 12 100
8. วิทยาลัยนานาชาติ 3 8 1 4 8 12 100
8.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
8.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
8.4 อาจารย์ 3 8 1 4 8 12 100
9. วิทยาลัยน่าน 5 10 0 9 6 15 100
9.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
9.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 0 1 2 3 20
9.4 อาจารย์ 3 9 0 8 4 12 80
10. โรงเรียนสาธิต 0 29 27 11 45 56 100
10.1 ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.4 อาจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
10.5 อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 29 27 0 0 56 100