ข้อมูลบุคลากร

   ประเภท  พนักงานราชการ

    ชาย หญิง รวม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 0 1 1
         

   รายการข้อมูล 1 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี    สัตยาภรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์