ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 7 1 9 1 0 0 0 0 0 3 7 10
     โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 14 22 38 6 0 0 0 0 0 7 37 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 8 1 9 2 0 0 0 0 0 3 8 11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 4 0 3 7 2 12 3 0 0 0 0 0 5 10 15
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 3 0 0 0 0 0 3 9 12
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 5 1 11 5 0 0 0 0 0 8 8 16
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 8 0 10 5 0 0 0 0 0 10 5 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 5 0 0 0 0 0 7 6 13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 7 15 5 27 0 0 0 0 0 0 10 17 27
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 4 0 3 2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 6
     งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 4 1 6 2 0 0 0 0 0 2 6 8
                                   
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองกลาง 1 1 7 0 7 23 12 42 58 0 1 0 0 0 55 46 101
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 3 0 1 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 7 7
     5. งานพัสดุ 0 0 2 0 3 6 0 9 1 0 0 0 0 0 3 7 10
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 1 2 0 0 5 10 15 51 0 1 0 0 0 46 21 67
กองนโยบายและแผน 1 0 0 0 7 7 1 15 1 0 0 0 0 0 9 7 16
     งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 2 0 0 0 13 15 1 29 8 0 0 1 0 0 15 23 38
     งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 4 4 8
     งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 2 4
     งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 1 0 4 6 3 13 8 0 0 0 0 0 9 12 21
กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 1 7 0 8 17 0 0 0 0 0 19 6 25
                                   
รวม 10 1 20 0 69 149 53 271 124 0 2 1 0 0 188 241 429
รวมทั้งหมด       271 127