055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

วันที่ 27 เมษายน 2565

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร่วมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างก้าวกระโดด

โดยแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
          1) การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
          2) การจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
          3) การจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          4) การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
          5) การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

 

คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดแข่งขัน มีผลการประกวดดังนี้