เกี่ยวกับโครงการ

การจัดการความรู้ในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนในองค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยสามารถช่วยให้องค์กรนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการแสวงหา Best Practice สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เมื่อความรู้นั้นได้ถูกใช้ก็ยิ่งทำให้เพิ่มคุณค่า เพราะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ คนอื่น และเกิดการต่อยอด/ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้แตกแขวงนำไปสู่ความรู้ขององค์กร ที่เรียกว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้

" กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างก้าวกระโดดจึงจัดกิจกรรมการความรู้ เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร่วมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี "

  • วัตถุประสงค์
  • 2.1 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
  • 2.2 เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
  • 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมตามระบบและกลไกคุณภาพ

ขั้นตอนการส่งผลงาน

รายละเอียดและขั้นตอนการส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

กำหนดการกิจกรรม

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

เวลา กิจกรรม วิธีการ
09.00 น. - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. - 10.30 น. พิธีเปิด
10.30 น. - 12.00 น. ถ่ายทอด “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างผลงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี” บรรยาย
13.00 น. - 16.00 น. ผู้เข้าร่วมนำเสนอและร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ผลงานละ ๑๐ นาที

คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผล

นำเสนอผลงาน
16.00 น. - 16.30 น. สรุป Good Practice ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
16.30 น. ประกาศรางวัล และปิดโครงการ

รางวัล

แบ่งตามประเภทการนำเสนอผลงาน (ได้ทุกประเภท)

ติดต่อเรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เบอร์โทรศัพท์ 055 461601-20 ต่อ 1645 เบอร์โทรสาร 055 461601-20 ต่อ 1720 อีเมล person.uru@gmail.com | person_uru@hotmail.com