055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน   890   คน

เลขที่อัตรา ชื่อ-สกุล บุคลากร ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ชื่อตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด วัน-เดือน-ปี ที่ปฏิบัติงาน (พ.ศ.) อายุงาน
0020 นางสาววรรณกนก    เขื่อนสุข สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 26 ปี 11 เดือน 5 วัน
0025 นางวิภา    ประพินอักษร สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 28 ปี 11 เดือน 25 วัน
0027 นายพัฒนา    สมนิยาม สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 5 วัน
0028 นางวิมลฉัตร    สมนิยาม สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2540 25 ปี 10 เดือน 6 วัน
0029 นายเจษฎา    มิ่งฉาย สายวิชาการ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2530 35 ปี 10 เดือน 22 วัน
0030 นางปิยวรรณ    ปาลาศ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 24 ปี 9 เดือน 7 วัน
0031 นายภูมิพัฒน์    พัทดิพันธ์ปรีดา สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2547 19 ปี 2 เดือน 21 วัน
206256 นางสาวกมลสร    ลิ้มสมมุติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 19 ปี 0 เดือน 5 วัน
206257 นางสาวนันทา    เป็งเนตร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 17 ปี 4 เดือน 6 วัน
206258 นายพิชัย    ใจกล้า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 19 ปี 3 เดือน 28 วัน
206259 นางสาวดรุณี    นาคเสวี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 5 วัน
206260 นางสาวพจนีย์    แสงมณี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 มกราคม 2552 14 ปี 5 เดือน 1 วัน
206261 นางสาววราภรณ์    ภู่ภักดีพันธ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
206298 นายปริญญา    บัญญัติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2540 26 ปี 2 เดือน 7 วัน
206343 นายชวลิต    รักษาริกรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 6 เดือน 29 วัน
506024 นางรวีวรรณ    มงคล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน 2550 15 ปี 9 เดือน 3 วัน
506025 นายวิรุฬ์    โตจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
506026 นายสิรภพ    วังทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2542 23 ปี 5 เดือน 18 วัน
506027 นางสาวพรษร    กำแพงแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2556 10 ปี 2 เดือน 14 วัน
506028 นายเจษฎา    กันทาทำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 7 วัน
518110 นายนิรันดร์    ทองอ่อน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 21 ปี 6 เดือน 12 วัน
606024 นายวิฑูรย์    นาคมูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
706011 นางน้ำฝน    เฟื่องมะณี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
506150 นางสาวบุศรินทร์    ทองศรีอ้น สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 16 ปี 7 เดือน 1 วัน
1106014 นายนัทธพงศ์    นามวงศ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1106015 นางณัฐภาส์    ปานวน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1106016 นายแสวง    ขจรคำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 6 วัน
1106017 นายอนุกูล    แจ่มศรีสุข สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 6 วัน
1106108 นายวีรเชษฐ์    น้อยเอี่ยม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2561 5 ปี 2 เดือน 21 วัน
606023 นายนาวิน    สุขะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 21 ปี 11 เดือน 13 วัน
1006038 นางสาวปุญญารัสมิ์    ไกรสุข สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 0 ปี 4 เดือน 6 วัน
0055 นางสาวพนมพร    ศิริถาพร สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 27 ปี 0 เดือน 3 วัน
0058 นายรักศักดิ์    เลิศคงคาทิพย์ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2540 25 ปี 8 เดือน 29 วัน
0060 นางสาวจามรี    ศรีรัตนบัลล์ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544 21 ปี 11 เดือน 23 วัน
0061 นางสาวพิมผกา    ธรรมสิทธิ์ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 35 ปี 10 เดือน 9 วัน
0156 นายชลายุทธ์    ครุฑเมือง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2528 38 ปี 0 เดือน 8 วัน
0026 นางรัตนกุล    กาญจนะพรกุล สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2541 24 ปี 9 เดือน 14 วัน
201001 นางสาวกุลิสรา    จิตรชญาวณิช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2544 22 ปี 4 เดือน 2 วัน
201002 นางสุภาภรณ์    หนูเมือง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
201003 นางสาวเบญจมาศ    เกิดมาลัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 17 ปี 11 เดือน 7 วัน
201004 นายวทัญญู    ขลิบเงิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 14 ปี 7 เดือน 23 วัน
201005 นางสุกัญญา    รุจิเมธาภาส สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 2 วัน
201006 นายเชาวฤทธิ์    จั่นจีน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
201007 นางสาวศิริกาญจน์    ศรีวิศาล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 17 ปี 11 เดือน 11 วัน
201008 ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์    เกิดโต สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
201009 นายสุรเชษฐ์    บุญยรักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 20 ปี 8 เดือน 6 วัน
201010 นางวัชราภรณ์    บุญยรักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 13 ปี 0 เดือน 6 วัน
201011 นางวราภรณ์    มิ่งขวัญ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 มกราคม 2551 15 ปี 5 เดือน 5 วัน
201012 นางสาวจริยา    พิชัยคำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 14 ปี 7 เดือน 23 วัน
201013 นายอภิชาติ    สุขอร่าม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
201014 นางสาวอุษณีย์    เขนยทิพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 1 วัน
201015 นายพรพัฒน์    ฤทธิชัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 17 ปี 11 เดือน 7 วัน
201016 นางสาวศุภราภรณ์    ทองสุขแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 13 ปี 0 เดือน 6 วัน
201017 นางสาวอรุชา    พึ่งอินทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 7 เดือน 6 วัน
201018 นางสาวสุพิน    ใจแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 12 ปี 0 เดือน 6 วัน
201020 นางสาวฐิติมา    หิรัญรักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
201021 นางดุษฎี    อุปการ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 11 ปี 9 เดือน 25 วัน
201022 นายธนโชค    จันทร์สูง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
201023 นายปฐมพงศ์    อยู่จำนงค์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
201025 นางสาวพัณนิดา    อุปหนอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 10 ปี 5 เดือน 17 วัน
201026 นายทวีสิทธิ์    ปัญญายง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
201027 นางพิชินี  เดือนดาว  ยาปัน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 10 ปี 7 เดือน 13 วัน
201028 นางสาวณฐพร    อารีญาติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 10 ปี 7 เดือน 5 วัน
201030 นางณัฐพัชร์    มหายศนันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 8 ปี 9 เดือน 30 วัน
201031 นายบรรจง    เชื้อเมืองพาน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 8 ปี 9 เดือน 25 วัน
201032 นายสรวิชญ์    เผ่าดี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 6 ปี 11 เดือน 6 วัน
201033 นางสาวนารีรัตน์    หงษ์สามสิบเก้า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
201273 นายพิสุทธิ์    ศรีจันทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 6 วัน
201341 นายชัยณรงค์    รักธรรม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 5 ปี 6 เดือน 7 วัน
201051 นางสาววานิสสา    จันทรานุสรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 6 เดือน 29 วัน
201247 นางสาวรำพึง    คำขา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 6 เดือน 29 วัน
201299 นางสาววลิดา    อุ่นเรือน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 6 เดือน 29 วัน
201326 นายธีระพงษ์    ทัพอาจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 6 วัน
201312 นางสาวอุบลวรรณ    สายทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 7 เดือน 6 วัน
201350 นายคชรัตน์    ภูฆัง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
201359 นางกณิจฐิมญศ์    ลิมปนารมณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มกราคม 2566 0 ปี 5 เดือน 6 วัน
201348 นายบัญชา    ศรชัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
201353 นายพสิษฐ์สุธา    มหายศนันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2565 1 ปี 2 เดือน 8 วัน
201349 นายคทาวุธ    ชาติศักดิ์ยุทธ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
201352 นายพงศกร    สังข์เงิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
201029 นางสาวพิชญา    สกุลวิทย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 7 ปี 7 เดือน 6 วัน
201351 นายณัฐวุฒิ    ฉิมมา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
201323 นางสาวรุ่งทิวา    ปราบริปู สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2564 2 ปี 3 เดือน 7 วัน
1001016 นางสาวธนพร    สมผดุง สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2558 7 ปี 9 เดือน 6 วัน
000000 นางธีร์กัญญา    อินทอง สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 4 ปี 11 เดือน 7 วัน
000000 นางสาวหยกแก้ว    กมลวรเดช สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 3 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายอุดม    คำขาด สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 2 ปี 8 เดือน 5 วัน
000000 นางอรปรียา    ญาณะชัย สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 2 ปี 8 เดือน 5 วัน
000000 นางสาวสุมิตรา    โรจนนิติ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายระพินทร์    โพธิ์ศรี สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายอิสระ    ทับสีสด สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 7 ปี 11 เดือน 7 วัน
000000 นายสมุทร    สีอุ่น สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นางนิตยา    สุวรรณศรี สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายบุญมั่น    ธนาศุภวัฒน์ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นางวจี    ปัญญาใส สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายชัชภูมิ    สีชมภู สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 2 ปี 8 เดือน 5 วัน
501001 นางนทีทิพย์    ประพันธ์วิทย์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2540 25 ปี 6 เดือน 7 วัน
501002 นางสาวเสาวลักษณ์    รัตนชมภู สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2552 14 ปี 0 เดือน 2 วัน
501003 นางดาวลอย    จิตรไทย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 7 มกราคม 2545 21 ปี 5 เดือน 0 วัน
501004 นายพิพัฒน์พงศ์    แทนเทือก สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
501005 นางหฤทัยพันธน์    เจียงวรีวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
601001 นางวราภรณ์    เฟื่องระย้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 25 ปี 11 เดือน 7 วัน
601002 นายสมพงษ์    พิมพ์ปทุมโชติ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2554 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
701001 นางสาวพัชรพร    ยะเมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 6 วัน
801001 นายสุรินทร์    พงษ์ลำใย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2543 23 ปี 0 เดือน 1 วัน
000000 นางสาวMin    Xiao สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 6 ปี 0 เดือน 22 วัน
000000 นางสาวYe  Mi  Heui สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 6 ปี 0 เดือน 22 วัน
1101001 นางยุพาเรศน์    แตงสุวรรณ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1101002 นางบุญษา    จันคำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1001012 นายปรุฬห์จักร    อัครารัศม์สกุล สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 0 ปี 0 เดือน 6 วัน
000000 นางวัฒนา    ไตต่อผล สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 3 ปี 8 เดือน 6 วัน
0069 นายอนุชา    ริกากรณ์ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2554 12 ปี 0 เดือน 6 วัน
0070 นายธนัตถา    กรพิทักษ์ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2533 32 ปี 11 เดือน 24 วัน
0071 นายพจน์    ชัยอ้าย สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 28 ปี 1 เดือน 6 วัน
0073 นายกณพ    วัฒนา สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 25 ปี 0 เดือน 9 วัน
0074 นายปกรณ์    เข็มมงคล สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 27 ปี 7 เดือน 6 วัน
205210 นางสาวศุทธินี    กล่อมแสร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 16 ปี 7 เดือน 6 วัน
205211 นายวีระพล    คงนุ่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 5 วัน
205212 นายยศภัทรชัย    คณิตปัญญาเจริญ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 19 ปี 0 เดือน 24 วัน
205213 นายสันติ    บุญทัศนกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มีนาคม 2547 19 ปี 3 เดือน 7 วัน
205214 นายกฤษณพงค    ฟองสินธุ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
205215 นายศิวัตม์    กมลคุณานนท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2545 21 ปี 2 เดือน 8 วัน
205216 นายชัชพล    เกษวิริยะกิจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2543 23 ปี 0 เดือน 5 วัน
205217 นายไพโรจน์    นะเที่ยง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
205218 นายวรพล    มะโนสร้อย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2549 16 ปี 6 เดือน 7 วัน
205219 นางสาวอุสุมา    พันไพศาล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
205220 นายพิทักษ์    คล้ายชม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 15 ปี 7 เดือน 13 วัน
205221 นางสาวรัชดา    คำจริง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 15 ปี 7 เดือน 13 วัน
205222 นายรัฐพล    ดุลยะลา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 15 ปี 6 เดือน 19 วัน
205223 นางสาวกาญจนา    ดาวเด่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 14 ปี 7 เดือน 2 วัน
205224 นายสิทธินันท์    ทองศิริ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
205225 นายปริญญา    ดีรัศมี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
205226 นายกันต์    อินทุวงศ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
205227 นายทวีศักดิ์    วรจักร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
205228 นายอรุณเดช    บุญสูง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 6 เดือน 28 วัน
205229 นายอดุลย์    พุกอินทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 22 ตุลาคม 2546 19 ปี 7 เดือน 16 วัน
205230 นางอังกาบ    บุญสูง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 6 เดือน 28 วัน
205231 นางสาวพลิศภัสร์    คำฟู สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2552 14 ปี 0 เดือน 5 วัน
205232 นางภัทร์อร    ฟองสินธุ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 13 ปี 10 เดือน 29 วัน
205233 นายไชยยันต์    ชนะพรมมา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 13 ปี 10 เดือน 29 วัน
205234 นายภานุวัฒน์    ขันจา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 23 วัน
205235 นายธนวัฒน์    สอนเณร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2552 13 ปี 11 เดือน 20 วัน
205236 นายธนภูมิ    เฟื่องเพียร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 6 เดือน 17 วัน
205237 นายอภิศักดิ์    พรหมฝาย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 12 ปี 11 เดือน 30 วัน
205238 นางวราภรณ์    ชนะพรมมา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 6 เดือน 17 วัน
205239 นายเจนศักดิ์    คชนิล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2553 13 ปี 2 เดือน 8 วัน
205240 นายสารัลย์    กระจง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2547 19 ปี 0 เดือน 5 วัน
205241 นายครรชิต    พิระภาค สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 12 ปี 11 เดือน 30 วัน
205242 นายวาทิต    วงษ์ดอกไม้ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2554 12 ปี 2 เดือน 8 วัน
205243 นายธีรศักดิ์    อุปการ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
205244 นายเอกพิสิษฐ์    บรรจงเกลี้ยง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2558 7 ปี 7 เดือน 22 วัน
205245 นายสมเจตน์    บุญชื่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 7 เดือน 5 วัน
205248 นางสาวสุภัตรา    ปินจันทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2555 10 ปี 9 เดือน 2 วัน
205249 นายดุษฎี    บุญธรรม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
205250 นายสิงหา    ปรารมภ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 12 ปี 11 เดือน 30 วัน
205251 นางสาวเรือนขวัญ    หรุ่นเริงใจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2555 10 ปี 7 เดือน 13 วัน
205254 นางสาวอิสริยพร    หลวงหาญ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 8 ปี 1 เดือน 6 วัน
205334 นายปฏิพัทธิ์    ถนอมพงษ์ชาติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2556 9 ปี 5 เดือน 29 วัน
0011 นางจินดา    ชัยปัน สายสนับสนุน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2536 29 ปี 7 เดือน 27 วัน
505020 นางสาวสาวิตรี    สร้อยสุดสวาท สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
505021 นางสาววันนิสา    เมฆทับ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
505022 นางสาวสุรีรัตน์    เสือน้อย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2546 19 ปี 10 เดือน 17 วัน
505023 นายณัฐพงศ์    เวรุริยะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
605017 นายธรรมวุฒิ    ผ่องใส สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 11 ปี 10 เดือน 19 วัน
605018 นายปกรณ์    เกตุอินทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
605020 นายกิตติพงษ์    ยินดีสิทธิ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 16 มีนาคม 2555 11 ปี 2 เดือน 23 วัน
605021 นายสมพร    หมวกทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 12 ปี 7 เดือน 6 วัน
605022 นายไชยเชษฐ    ขวดแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
705009 นางสาวนิตยา    เรือนจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 12 ปี 11 เดือน 7 วัน
705010 นางพนิดา    จรลังกา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
1105009 นางสาวโชติมา    เลี่ยมอยู่ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 9 ปี 4 เดือน 4 วัน
1105010 นางกฤตพร    ศรีลำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1105011 นางสาวนารีรัตน์    พรมสอน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1105012 นายอำพล    ตุ่นสายบู่ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 มกราคม 2557 9 ปี 5 เดือน 4 วัน
1105013 นายศรายุทธ    ศรีจันทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 มกราคม 2557 9 ปี 5 เดือน 4 วัน
205344 นางสาวยสินทินี    เอมหยวก สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2562 4 ปี 2 เดือน 25 วัน
205252 นายนัฐพงษ์    เนินชัด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3 ปี 4 เดือน 6 วัน
205255 นางสาวสุภาวดี    ซ้องก๋า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 2 ปี 10 เดือน 5 วัน
205347 นายอำนาจ    ตงติ๊บ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 2 ปี 10 เดือน 5 วัน
528003 นางสาวทัศนีย์ยา    เจิมจวง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 0 ปี 11 เดือน 7 วัน
228002 นางกัญญารัตน์    ผึ่งบรรหาร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 18 เมษายน 2565 1 ปี 1 เดือน 19 วัน
228003 นางสาวนภัทร์ธมณฑ์    น้อยหมอกุลเดช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 18 เมษายน 2565 1 ปี 1 เดือน 19 วัน
228004 นางสาวพิมพ์รดา    ธรรมีภักดี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
228005 นางสาวขจรวิชญา    ประภาเลิศ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 0 ปี 11 เดือน 7 วัน
228007 นายนภดล    เลือดนักรบ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 0 ปี 10 เดือน 6 วัน
228008 นางสาวดวงดาว    เทพทองคำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 0 ปี 10 เดือน 6 วัน
228009 นางสาวชมภู่    บุญไทย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 0 ปี 10 เดือน 6 วัน
228010 นางสาวประภาพร    เมืองแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 0 ปี 8 เดือน 6 วัน
228011 นางศศิธร    ชิดนายี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 0 ปี 8 เดือน 4 วัน
228012 นางดวงกมล    ภูนวล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 0 ปี 8 เดือน 6 วัน
228001 นายศรันย์    ปองนิมิตรพร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 0 ปี 1 เดือน 6 วัน
228006 นายวงค์ชญาพจณ์    พรหมศิลา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 0 ปี 0 เดือน 6 วัน
528002 นายไพรัตน์    ปาคา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
528001 นายธีรศักดิ์    นุอินทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
0002 นางยุพิน    เถื่อนศรี สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2531 34 ปี 8 เดือน 6 วัน
0085 นายภีรวัฒน์    นนทะโชติ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2542 23 ปี 10 เดือน 5 วัน
0093 นายวัชรชัย    ขอบเหลือง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 25 ปี 0 เดือน 9 วัน
0094 นางศิริพร    คำขาด สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542 24 ปี 0 เดือน 6 วัน
0097 นางสาวสุประวีณ์    อ่อนจันทร์ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2542 24 ปี 2 เดือน 30 วัน
0099 นางสาวไสยเพ็ญ    เฉิดเจิม สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 25 ปี 10 เดือน 29 วัน
0103 นายสมบัติ    เวชกามา สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มกราคม 2530 36 ปี 4 เดือน 12 วัน
0104 นายอำนาจ    บุญอนนท์ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 25 ปี 3 เดือน 20 วัน
0116 นายเอกพงศ์    วรรณจักร์ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 24 ปี 9 เดือน 7 วัน
0121 นางเยาวเรศ    แตงจวง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2533 32 ปี 10 เดือน 21 วัน
202024 นายธีรราช    ทองหลาง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 5 ปี 10 เดือน 6 วัน
202034 นายชาริสร์    เสนาป่า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
202036 จ่าเอกวุฒินันทน์    น้อยหัวหาด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 15 ปี 0 เดือน 5 วัน
202037 นางหนึ่งฤทัย    ดวงดัน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
202038 นางสาวสุภัคกาญจน์    จิวาลักษณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 17 ปี 7 เดือน 12 วัน
202039 นางสาวปาริชาต    กัณฑาทรัพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 17 ปี 7 เดือน 12 วัน
202040 นายประพันธ์    แจ้งเอี่ยม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 23 วัน
202041 นายสำเริง    ถึงคุณ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 19 ปี 0 เดือน 5 วัน
202042 นายบูรณพงษ์    โกเสนารักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
202043 นางสาววิลาวัณย์    วิษณุเวคิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
202044 นางสาวดวงพร    บี่หัตถกิจกูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 23 วัน
202045 นายสุริยา    คำกุนะ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 16 ปี 11 เดือน 12 วัน
202046 นายบุญลอย    จันทร์ทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
202047 นางสาวสุดารัตน์    รอดบุญส่ง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 15 ปี 0 เดือน 5 วัน
202048 นางสุพัตตรา    ตันติจริยาพันธ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 30 วัน
202049 นางสาวตรงกมล    สนามเขต สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 14 วัน
202052 นางสาวรัชนีวรรณ    วรรณกุลดิษฐ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 21 ปี 11 เดือน 13 วัน
202053 นายสุรพล    สิงห์เนตร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 30 วัน
202054 นายมณฑณ    ศรีสุข สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 18 ปี 8 เดือน 5 วัน
202055 นายเกริกขจร    รื่นณรงค์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 19 ปี 8 เดือน 6 วัน
202056 นางสาวกณิกนันต์    สิงห์สานิตย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
202057 นางสาวเอกฤทัย    ฉัตรชัยเดช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 14 ปี 7 เดือน 23 วัน
202058 นางสาวยมลภัทร    ภัทรคุปต์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
202059 นางนฤภรณ์    พิมมงคล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 14 ปี 7 เดือน 23 วัน
202060 นางสาววรรณี    ทองระย้า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
202062 นายภาณุรังษี    เดือนโฮ้ง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
202063 นายวัชระ    แตงเทศ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2551 14 ปี 8 เดือน 25 วัน
202064 นายรัฐพล    ทองแตง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 12 ปี 7 เดือน 20 วัน
202065 นางจุฬา    ม่วงกล่ำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
202066 นายณัฐพงศ์    ปันดอนตอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 12 ปี 7 เดือน 6 วัน
202067 นายชัยภูมิ    ชนะภัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 14 ปี 0 เดือน 20 วัน
202068 นางอรัญวดี    แสงทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
202069 นายจาตุรันต์    จริยารัตนกูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 17 ปี 11 เดือน 11 วัน
202070 นางอุบลรัตน์    พูลทรัพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 13 ปี 10 เดือน 25 วัน
202071 นายณัฐวุฒิ    ขันโพธิ์น้อย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 6 วัน
202072 นางสาวลลิตา    สัมฤทธิตานนท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
202073 นายสำเนียง    วรรณทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 13 ปี 6 เดือน 7 วัน
202074 นายพุทธินันทน์     บุญเรือง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
202075 นายวิทยา    สุขสา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 6 เดือน 24 วัน
202076 นายอภินันท์    ปานเพชร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 4 มกราคม 2548 18 ปี 5 เดือน 2 วัน
202077 นายอนันต์    แย้มเยื้อน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5 มกราคม 2558 8 ปี 5 เดือน 2 วัน
202078 นางสาวทิพาพร    โพธิ์ศรี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 13 ปี 0 เดือน 6 วัน
202079 นางเกวลี    รังษีสุทธาภรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 13 ปี 0 เดือน 6 วัน
202080 นายวรวุฒิ    ทาแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 12 ปี 7 เดือน 20 วัน
202081 นางทิพย์วรรณ    จันทร์ศรีงาม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
202082 นางสาวพรรณรัตน์    หวังเอื้ออัตตชน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
202083 นางสาวอลิศรา    แก้วชะเนตร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 25 วัน
202084 นางสาวชลธิดา    อุเทศนันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
202085 นางสาวสมศรี    คะสัน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
202086 นายพันธุ์เอก    ใจหลวง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
202087 นางสาวกนกวรรณ    เกิดพิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 29 วัน
202088 นางสาววราภรณ์    อู่ทรัพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
202089 นางสาวจิราภรณ์    ภู่เทศ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
202090 นางสาวมญชุดา    สุพรจักร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2555 10 ปี 8 เดือน 26 วัน
202091 นายอุทัย    ละชั่ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2555 10 ปี 8 เดือน 26 วัน
202092 นางสาวสาวิณี    รอดสิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 10 ปี 7 เดือน 13 วัน
202093 นางสาวนิชภา    โมราถบ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 8 ปี 9 เดือน 30 วัน
202094 นางสาวโอปอล์    รังสิมันตุชาติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 8 ปี 1 เดือน 6 วัน
202095 นางสาวรัตนาภรณ์    สวยกลาง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
202096 นางวราภรณ์    อัศวลาภสกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
202097 นายปฐมพงษ์    ธรรมลังกา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
202098 นายประดิพัทธ์    วิรามร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
202099 นายพิทักษ์    เรืองรัศมี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
202340 นางสาวปิยะนุช    ไสยกิจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 5 ปี 10 เดือน 0 วัน
202246 นายนายปาณธีร์    สัตยาภรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 4 ปี 11 เดือน 6 วัน
000000 นางปาริชาติ    บุญเรือง สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นางสาวนิรมล    สุวรรณกาศ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 7 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นายวิชัย    เชื้อพิสุทธิกุล สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
0077 นายไพจิตต์    สายจันทร์ สายสนับสนุน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 27 ปี 11 เดือน 12 วัน
502006 นางสาวจุฑาทิพย์    พรมจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
502007 นางจารุวรรณ    กังวาล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 16 ปี 1 เดือน 6 วัน
502008 นายวัชระพงศ์    เครือบคนโท สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
502009 นางสาววรรณ์นงอร    วริศนิรันตรกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
502010 นายชาณวิทย์    จันผัด สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
602003 นางพรพรรณ    อินทรสัตยพงษ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2530 36 ปี 0 เดือน 6 วัน
602004 นายนราธิป    สุรินทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
602005 นางสาวอัจฉรา    ตันตระกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2555 11 ปี 4 เดือน 28 วัน
702004 นางสาหร่าย    ไสยวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 27 ปี 0 เดือน 5 วัน
702005 นางสาวครองขวัญ    นามวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
802003 นางจำลอง    สร้อยจิตร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2541 25 ปี 0 เดือน 6 วัน
000000 นายJohn  Francis   Kelly สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 6 ปี 0 เดือน 6 วัน
000000 นายJonathan  Kent  Frahm สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 4 ปี 11 เดือน 7 วัน
0014 นายฤทธิ์ศักดิ์    สร้อยจิตร สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 25 ปี 9 เดือน 23 วัน
1102003 นางเขมิกา    ดามา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1102004 นางวันเพ็ญ    หน่อแก้ว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
202354 นายวัฒนศักดิ์    มั่งเงิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2565 1 ปี 2 เดือน 8 วัน
0132 นายอลงกรณ์    สุขจีรเดช สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 21 กันยายน 2541 24 ปี 8 เดือน 16 วัน
0133 นางสาวชิชญาสุ์    ช่างเรียน สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 24 ปี 6 เดือน 22 วัน
0137 นายอิราวัฒน์    ชมระกา สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 ตุลาคม 2535 30 ปี 7 เดือน 11 วัน
0141 นางสาวสุทธิรัตน์    พลอยบุตร สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มิถุนายน 2542 23 ปี 11 เดือน 23 วัน
0144 นางสาวสิริเนตร    วรรณจักร์ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 28 ปี 11 เดือน 25 วัน
0145 นางสาวกิ่งดาว    จินดาเทวิน สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 30 ปี 6 เดือน 25 วัน
0146 นางสาววิไลวรรณ    ศรีหาตา สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 เมษายน 2542 24 ปี 1 เดือน 25 วัน
0147 นางสาวพรรณนภา    เชื้อบาง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 25 ปี 10 เดือน 29 วัน
0148 นางสาวฐิติวรดา    แสงสว่าง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 25 ปี 9 เดือน 27 วัน
204164 นายจักภพ    พานิช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
204165 นางสาวพนินท์    นนทโคตร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
204167 นางสาววันธะนา    สานุสิทธิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
204168 นายชัชวาล    ภานุศุภนิรันดร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 มิถุนายน 2544 21 ปี 11 เดือน 20 วัน
204169 นายชัชชัย    สุจริต สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
204170 นางธิดารัตน์    เหมือนเดชา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
204172 นางสาวสุภัญชลี    อ้นไชยะ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
204173 นางรวมพร    มาลา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
204174 นางสาวณัฐศิรี    สมจิตรานุกิจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 มีนาคม 2552 14 ปี 3 เดือน 6 วัน
204175 นางสาวอมรรัตน์    ศรีวิโรจน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
204176 นางสาวภาศิริ    เขตปิยรัตน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
204177 นางสาวศิริกานดา    แหยมคง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
204178 นางสาวกรรณิการ์    ธรรมสรางกูร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 12 ปี 7 เดือน 20 วัน
204179 นางชนิกานต์    อัชวนันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 17 ปี 11 เดือน 11 วัน
204180 นางวริศรา    ดวงตาน้อย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
204181 นางสาวสุพรรษา    จิตต์มั่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
204182 นางสาวธัญญา    จันทร์ตรง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 24 วัน
204183 นางสาวรดี    ธนารักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
204184 นางสินีนาถ    วิกรมประสิทธิ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
204185 นางสาววัชราภรณ์    อารีรัตนศักดิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
204186 นายจักรพันธ์    ศรีสวัสดิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 15 ปี 11 เดือน 20 วัน
204187 นายเพิ่มศักดิ์    พันธ์แตง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
204188 นางศรีไพร    สกุลพันธ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
204189 นางสุกัญญา    สุจาคำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
204190 นางสาวพิชญาพร    พีรพันธุ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
204191 นางสาวกัลยรัตน์    คำพรม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
204192 นายธนเทพ    สุดแสง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
204193 นางสาวอุษณีย์    มากประยูร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
204194 นางสาวศิริกาญจน์    ธรรมยัติวงศ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 21 ปี 0 เดือน 6 วัน
204195 นางสาวนันท์มนัส    หอมเพียร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 13 ปี 8 เดือน 6 วัน
204196 นายเฉวียง    วงค์จินดา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กันยายน 2559 6 ปี 9 เดือน 5 วัน
204197 นางสาวพลอยชมพู    เชาวนปรีชา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 6 วัน
204198 นางสาวนิยดา    รักวงษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
204199 นายสถิต    วงศ์แสนศรี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 21 วัน
204200 นายสิทธิพร    พรอุดมทรัพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
204201 นางสาวเรณู    เมฆทับ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
204202 นางสาวกมลวรรณ    มั่งคั่ง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 11 ปี 8 เดือน 4 วัน
204203 นายสมเกียรติ    ดอนทองแดง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
204204 นางสาวกุลยา    อุปพงษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
204205 นางสาวตุลาพร    จันทร์กวี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
204206 นางสาววรพรรณ    รัตนทรงธรรม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 10 ปี 8 เดือน 5 วัน
204207 นายวิสุทธิ์    สุขบำรุง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 10 ปี 8 เดือน 5 วัน
204209 นายสมเกียรติ    จิระวงศ์เสถียร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 8 ปี 9 เดือน 30 วัน
0015 นางสาวศณัฐฌา    พุทธชาติ สายสนับสนุน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 มกราคม 2538 28 ปี 5 เดือน 4 วัน
504016 นางสาวปรารัตน์    สุขดี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
504017 นางสาววัฒนา    แก้วพูลปกรณ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 20 ปี 10 เดือน 6 วัน
504018 นางสาวสาวิทตรี    ซุ้ยเสมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 ตุลาคม 2544 21 ปี 7 เดือน 12 วัน
504019 นางสุรีย์ลักษณ์    มั่นแย้ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2538 27 ปี 8 เดือน 6 วัน
604015 นายสุทิน    อินทะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 13 ปี 0 เดือน 28 วัน
604016 นายณรงค์    พรมงาม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 กันยายน 2546 19 ปี 8 เดือน 29 วัน
604009 นางสาวเพลินพิศ    สีตื้อ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 เมษายน 2546 20 ปี 1 เดือน 19 วัน
704007 นางสุภาพ    เตี๊ยมจุมพล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 20 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 17 วัน
904003 นางสาวธาริณี    เกิดเจริญ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
504015 นางฐิติชญา    สอนจิ๋ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 4 ปี 0 เดือน 6 วัน
1104110 นางจรูญ    นำแสง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 6 ปี 3 เดือน 13 วัน
1104129 นายประทีป    นุ่มนวล สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
0136 นางสาวราตรี    คำโมง สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 29 ปี 11 เดือน 7 วัน
0163 นายสิงหเดช    แตงจวง สายวิชาการ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 35 ปี 6 เดือน 15 วัน
0167 นางสาวณิชารีย์    ใจคำวัง สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2534 32 ปี 2 เดือน 8 วัน
0169 นางพรทิพพา    พิญญาพงษ์ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 สิงหาคม 2540 25 ปี 9 เดือน 27 วัน
0179 นายสะอาด    อยู่เย็น สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 กันยายน 2529 36 ปี 9 เดือน 5 วัน
0186 นายจักรกฤษณ์    พิญญาพงษ์ สายวิชาการ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2535 31 ปี 2 เดือน 7 วัน
0190 นายพิชิต    พวงภาคีศิริ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2540 25 ปี 8 เดือน 6 วัน
0191 นายพรเทพ    จันทร์เพ็ง สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กันยายน 2537 28 ปี 8 เดือน 18 วัน
0192 นายสมคิด    ทุ่นใจ สายวิชาการ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 ตุลาคม 2535 30 ปี 7 เดือน 18 วัน
0193 นายชุมพล    แพร่น่าน สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 30 ปี 7 เดือน 4 วัน
0194 นายจำรูญ    จันทร์กุญชร สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 25 ปี 10 เดือน 29 วัน
0195 นางนารีวรรณ    พวงภาคีศิริ สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 25 ปี 10 เดือน 29 วัน
203100 นางสาวกชกร    ลาภมาก สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 มกราคม 2546 20 ปี 5 เดือน 5 วัน
203101 นายกิตติ    เมืองตุ้ม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ธันวาคม 2547 18 ปี 6 เดือน 6 วัน
203102 นายวีรศักดิ์    จอมกิติชัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 สิงหาคม 2548 17 ปี 9 เดือน 30 วัน
203103 นางวันวิสาข์    พิระภาค สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 17 ปี 10 เดือน 20 วัน
203104 นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชุมแสง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
203105 นายดิเรก    บัวหลวง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
203106 นางจงรัก    ดวงทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
203107 นางสาวสุภาพร    พงศ์ธรพฤกษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
203108 นางสาวกนกวรรณ    กันยะมี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 5 วัน
203109 นายพีระพล    ขุนอาสา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 19 ปี 0 เดือน 26 วัน
203110 นางรสสุคนธ์    วงษ์ดอกไม้ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 19 ปี 0 เดือน 24 วัน
203111 นายอิสระ    อินจันทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 14 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 23 วัน
203112 นายยุทธชัย    มิ่งขวัญ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 ตุลาคม 2545 20 ปี 7 เดือน 10 วัน
203113 นายมานิตย์    พ่วงบางโพ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ตุลาคม 2543 22 ปี 7 เดือน 12 วัน
203114 นางชนิดา    เรืองศิริวัฒนกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
203115 นางสาวจุฬาลักษณ์    มหาวัน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2544 21 ปี 8 เดือน 6 วัน
203116 นางวารุณี    จอมกิติชัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2543 23 ปี 0 เดือน 5 วัน
203117 นายเสรี    แสงอุทัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
203118 นายธนิต    เมธีนุกูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
203119 นายชาติทนง    โพธิ์ดง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 15 ปี 10 เดือน 26 วัน
203120 นายเผด็จการ    กันแจ่ม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
203121 นายอนุชา    เรืองศิริวัฒนกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 มกราคม 2552 14 ปี 5 เดือน 1 วัน
203122 นางสาวจิราพร    เกตุวราภรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2559 7 ปี 5 เดือน 3 วัน
203123 นายวรวุฒิ    ธุวะคำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2551 15 ปี 0 เดือน 5 วัน
203124 นายพงษ์ศักดิ์    อ้นมอย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2547 18 ปี 8 เดือน 5 วัน
203125 นางสาวณัฐกฤตา    บุณณ์ประกอบ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2551 15 ปี 0 เดือน 5 วัน
203127 นายศรัณยู    เรือนจันทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
203128 นางสาวศศิธร    สุขจิตต์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
203129 นายภาคภูมิ    โชคทวีพาณิชย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
203130 นายกฤษณ์    ชัยวัณณคุปต์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 12 วัน
203131 นายวิศิษฎ์    มหานิล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
203132 นายโสภณ    วิริยะรัตนกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
203133 นางสาวฐิติพร    เทียรฆนิธิกูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 14 ปี 0 เดือน 20 วัน
203134 นางสาวเอมอร    วันเอก สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 22 ปี 7 เดือน 5 วัน
203135 นางสาวนภาภรณ์    จันทร์สี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
203136 นายธันยบูรณ์    ถาวรวรรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 13 ปี 11 เดือน 30 วัน
203137 นางสาวกนกวรรณ    มารักษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 13 ปี 11 เดือน 30 วัน
203138 นายพงศ์เทพ    จันทร์สันเทียะ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 13 ปี 11 เดือน 30 วัน
203139 นางสาวกานต์ธิดา    ไชยมา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 13 ปี 11 เดือน 7 วัน
203140 นางสุนีย์    กันแจ่ม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 ธันวาคม 2548 17 ปี 6 เดือน 6 วัน
203141 นายวีระศักดิ์    แก้วทรัพย์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2552 13 ปี 8 เดือน 6 วัน
203142 นายธนากร    ธนวัฒน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 0 วัน
203143 นายกิตติ์    คุณกิตติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
203144 นางอัมพวัน    วิริยะรัตนกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 13 ปี 6 เดือน 15 วัน
203145 นายพิศิษฐ์    นาคใจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
203146 นางสาวสิริวดี    พรหมน้อย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2553 13 ปี 0 เดือน 6 วัน
203147 นางสาวเณริสสา    อ่อนขำ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
203148 นางสาวชื่นกมล    ปัญญายง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
203149 นายสุทธิพันธุ์    แดงใจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 10 ปี 0 เดือน 0 วัน
203150 นายปริญญา    ไกรวุฒินันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
203151 นายสุรพล    ชุ่มกลิ่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
203152 นางสาวจิราภรณ์    นิคมทัศน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 ตุลาคม 2553 12 ปี 7 เดือน 30 วัน
203153 นางสาวกิตติวรรณ    จันทร์ฤทธิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 มกราคม 2555 11 ปี 4 เดือน 12 วัน
203154 นางชาณิภา    ซ่อนกลิ่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
203155 นายคเชนทร์    ซ่อนกลิ่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
203156 นางสาวพันธุ์ทิพย์    ถือเงิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
203157 นางสาววชิราภรณ์    เขียวมั่ง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
203158 นางสาวนราวดี    นวลสอาด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
203159 นางสาวสุทธิดา    วิทนาลัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 มิถุนายน 2555 10 ปี 11 เดือน 30 วัน
203160 นายพัทธชัย    ปิ่นนาค สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 ตุลาคม 2556 9 ปี 7 เดือน 14 วัน
203161 นายกฤษณะ    คำฟอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
203162 นางสาววรินสินี    จันทะคุณ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2557 8 ปี 10 เดือน 6 วัน
203163 นางสาวพัชรี    มณีรัตน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2557 8 ปี 10 เดือน 6 วัน
203126 นางพุทธดี    อุบลศุข สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 6 เดือน 29 วัน
503011 นางพจนีย์    อินจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 20 ปี 11 เดือน 7 วัน
503012 นางปิยะดา    เทพสาธร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
503013 นางอิศรา    ทั่งรอด สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
503014 นางสาวจินตนา    แตงฤทธิ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
503098 นางสาวโสภิณภา    นันตา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
603007 นายเชาวฤทธิ์    วันเสาร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 16 ปี 7 เดือน 6 วัน
603008 นายนพดล    บุญยรัตพันธ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 23 ปี 10 เดือน 22 วัน
603009 นายอุเทน    แสนบัณฑิต สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2544 21 ปี 7 เดือน 12 วัน
603010 นางสาวสุกัญญา    หมอนอิง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2549 17 ปี 5 เดือน 3 วัน
603011 นางสาวเจญรัตน์    อินจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 5 วัน
603012 นางปัทมา    จันทร์แย้ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 5 วัน
703006 นางสาวญาณภา    บุญอยู่ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
803004 นายเหลือ    น้อยพา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 6 วัน
1003033 นางสาววิไลวรรณ    รัตนกูล สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2559 6 ปี 10 เดือน 5 วัน
903024 นางสาวอาภาวรรณ    พรหมมา สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
903001 นายไพทูล    รวดพวง สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2541 25 ปี 0 เดือน 6 วัน
903023 นางสาวอุทัยวรรณ    ชั่งอ่อง สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
203346 นายธัชชัย    อยู่ยิ่ง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3 ปี 4 เดือน 6 วัน
203345 นางสาวณัฏฐา    ม่วงฤทธิ์เดช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3 ปี 4 เดือน 6 วัน
903025 นางสาวชนันทกร    วงศ์ตะวัน สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 เมษายน 2559 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
1103005 นางสาวพรพรรณ    ขจิตรัตน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2559 7 ปี 2 เดือน 7 วัน
1103006 นายคณาธิป    สอดจันทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
1103113 นางจันทร์แรม    มั่นคง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ธันวาคม 2565 0 ปี 6 เดือน 7 วัน
508036 นางสาวปนัดดา    สุวรรณสุข สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 3 วัน
508037 นางสุวภัทร    ยินดี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
508038 นางสาวเทพธิดา    จงสุขสันติกุล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2545 20 ปี 10 เดือน 6 วัน
508039 นางสาวรัชนี    มีพันธ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 ธันวาคม 2550 15 ปี 6 เดือน 5 วัน
508040 นายวรวัฒน์    รักดี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 มิถุนายน 2552 14 ปี 0 เดือน 6 วัน
508029 นายวิทยากร    อ้วนสะอาด สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2545 20 ปี 10 เดือน 6 วัน
0120 นางทิพภากานต์    ทองเชื้อเดช สายวิชาการ ข้าราชการ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 24 ปี 7 เดือน 5 วัน
207262 นางสงกรานต์    ถุงแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 13 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 24 วัน
207263 นางสาววรางคณา    สุติน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 17 ปี 7 เดือน 12 วัน
207264 นางวัชรี    วงศ์ทะเนตร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 3 วัน
207265 นางสาวกุลรวี    กลิ่นกลั่น สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
207266 นางสาวนูรลีซาวาตี    อาแด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 12 ปี 7 เดือน 20 วัน
207267 นายพิทยา    ยาโม้ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2547 18 ปี 7 เดือน 11 วัน
207268 นายเสกสรร    อินชะนะ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
207269 นางสาวอาริตา    สัมมารัตน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 เมษายน 2555 11 ปี 2 เดือน 7 วัน
207270 นางสาวปพิชญา    วงศ์หล้า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
000000 นายHoward  Thomas   White สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 5 ปี 11 เดือน 7 วัน
000000 นายScott  Eugune  Brasuell สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 มกราคม 2558 8 ปี 5 เดือน 6 วัน
507030 นายสมชาย    คำวรรณะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2544 21 ปี 7 เดือน 14 วัน
507031 นางหทัยรัตน์    สมุทรหล้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 13 ปี 8 เดือน 6 วัน
507032 นางสาวเกศวารี    แก้วจู สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 12 ปี 8 เดือน 6 วัน
507033 นางพนารัตน์    หาญสมบัติ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
507034 นางสาวกัญญาภัทร    จันบรรทัด สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กันยายน 2554 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
507035 นายสุนทร    ขอนวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
000000 นางสาวCui    Yanyan สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 1 ปี 5 เดือน 21 วัน
519115 นางสาวนารีนารถ    ภารังกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 6 เดือน 23 วัน
519116 นางสาวมีนา    กรมมี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
519118 นางสาววิไลภรณ์    อินนัน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2553 13 ปี 5 เดือน 3 วัน
819055 นางประหยัด    ปัดโรคา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 21 ปี 6 เดือน 30 วัน
819056 นายนิเวช    เกิดก่อวงษ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2541 25 ปี 0 เดือน 6 วัน
519148 นางสุภัทรตรา    สุขะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ตุลาคม 2543 22 ปี 7 เดือน 12 วัน
1119132 นายพงศธร    มานิตย์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ตุลาคม 2561 4 ปี 7 เดือน 22 วัน
1119131 นายรัชพล    เทพศิริ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 7 ปี 0 เดือน 27 วัน
1119098 นางสมใจ    เขียวสดใส สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
0004 นายพรไชย    สาครเสถียรกุล สายสนับสนุน ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2532 33 ปี 8 เดือน 4 วัน
511143 นางพรรณลักษณ์    ดุลยะลา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 21 มีนาคม 2548 18 ปี 2 เดือน 18 วัน
511106 นายปรัชญา    คันทรง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
611025 นางสาวกมลพรรณ    จันทร์เดช สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
511088 นางสาวธณษร    ปัญญาเทพ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 22 ปี 3 เดือน 27 วัน
0001 นายกัมพล    จันนคร สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2536 29 ปี 8 เดือน 6 วัน
911009 นายฐาปกรณ์    เมืองเหมอะ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 4 ปี 11 เดือน 26 วัน
510052 นางสาวภัทรา    คำเพ็ง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
511141 นายเศกสรร    แก้วทองมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
710014 นางสาวณัฐนันท์    มาอยู่ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 16 ปี 4 เดือน 1 วัน
610031 นายโชตวิชช์    อินทนนท์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2546 19 ปี 8 เดือน 0 วัน
610032 นายดำรงค์    วงษ์พรวน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 7 มกราคม 2545 21 ปี 5 เดือน 0 วัน
610033 นายชลธี    ไกรกิจราษฎร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 16 ปี 7 เดือน 6 วัน
510054 นางสาวศรีวราพร    คำอ่อง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 มีนาคม 2550 16 ปี 3 เดือน 8 วัน
510056 นางสาวอารีย์    นาคมูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 5 มกราคม 2552 14 ปี 5 เดือน 1 วัน
510153 นางสาวนิธิวดี    คัณธานันท์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 เมษายน 2545 21 ปี 2 เดือน 8 วัน
510057 นางสาวนภัสสร    สุขเกษม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
710016 นางสุภาภรณ์    ซ้อนใส สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 25 มีนาคม 2556 10 ปี 2 เดือน 14 วัน
510058 นางสาวทิพประภา    ม่วงสาย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
610034 นางวรางคณา    แก้วมาลัย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 16 มิถุนายน 2531 34 ปี 11 เดือน 21 วัน
910006 นางอุดมพร    หาญวัฒนาศิริ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2539 26 ปี 7 เดือน 29 วัน
510149 นางสาวชมพูนุท    วังวิเศษ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 เมษายน 2539 27 ปี 2 เดือน 7 วัน
511059 นายนฤดิตถ์    นาเหมือง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 19 ปี 6 เดือน 28 วัน
511060 นางพจมาน    ธรรมณี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2539 26 ปี 8 เดือน 5 วัน
611014 นางเสาวลักษณ์    พุ่มชาวสวน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2543 22 ปี 10 เดือน 5 วัน
711015 นายสง่า    หน่อแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 31 ปี 3 เดือน 23 วัน
511052 นางสาวกุลภานัน    เสือเกิด สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 7 ปี 7 เดือน 6 วัน
711020 นายอภิภู    สุขจิตร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2539 26 ปี 8 เดือน 5 วัน
711021 นายปราชยา    เพ็ชร์งาม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 7 มกราคม 2545 21 ปี 5 เดือน 0 วัน
711022 นายสุชาติ    ศรีสังข์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 25 กันยายน 2543 22 ปี 8 เดือน 11 วัน
711023 นายสันติ    เขียวสดใส สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2546 19 ปี 8 เดือน 0 วัน
611035 นายขจรวิทย์    คำเจียม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
611037 นายอธิพงษ์    ชูแดง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
811035 นายดำ    อ้ายชุม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 2 มิถุนายน 2532 34 ปี 0 เดือน 5 วัน
811036 นายมงคล    ศรีลำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 มิถุนายน 2532 34 ปี 0 เดือน 6 วัน
811037 นายสุพันธ์    ปัญญา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 3 มิถุนายน 2536 30 ปี 0 เดือน 4 วัน
811038 นายยุทธ    แก้วแสนปิว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 5 มิถุนายน 2537 29 ปี 0 เดือน 2 วัน
811041 นายพูล    ศรีคมขำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2547 18 ปี 8 เดือน 5 วัน
811043 นายสุรินทร์    ชังสิงห์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 8 มีนาคม 2534 32 ปี 3 เดือน 1 วัน
811046 นายสนั่น    มั่นจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 21 ปี 10 เดือน 13 วัน
811047 นายยุทธนาคม    ปานานนท์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 19 กรกฎาคม 2542 23 ปี 10 เดือน 19 วัน
810034 นางถนอมวรรณ    พรมยวน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 5 ตุลาคม 2541 24 ปี 8 เดือน 2 วัน
1111120 นายพนา    บรรทัดเที่ยง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ช่างพิมพ์ กองกลาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 5 ปี 0 เดือน 17 วัน
510050 นางสาวศุภมาส    มณเฑียร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 13 ปี 11 เดือน 7 วัน
510049 นางณัฐชยา    จะระ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 17 กันยายน 2544 21 ปี 8 เดือน 20 วัน
619047 นางสาวภคอร    ป้อมเปิ้น สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองกลาง วันที่ 15 กรกฎาคม 2541 24 ปี 10 เดือน 23 วัน
910008 นางสาวธนันตา    ละอองเนตร สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
510145 นางสาวรัชฎาภรณ์    วงค์จันทร์แสง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 4 ปี 1 เดือน 6 วัน
1110008 นางสาวชุติกาญจน์    สุขไธสง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 4 ปี 11 เดือน 26 วัน
1110007 นางสาวอิสรา    ภูมิประเทศ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี กองกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 5 ปี 10 เดือน 6 วัน
1110078 นางสาวอังสนา    หอมสมบัติ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 3 ปี 10 เดือน 6 วัน
1111028 นายชวกิจ    ชัยสมิต สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111029 นายดิเรก    ม่วงเลี้ยง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111030 นายพุฒิพงศ์    โตอุ่นเพ็ชร สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1110115 นายมงคล    ศรีมา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 14 มีนาคม 2561 5 ปี 2 เดือน 26 วัน
1110116 นายสุริยันต์    หลงมีวงศ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 14 มีนาคม 2561 5 ปี 2 เดือน 26 วัน
1111031 นายสยาม    หนูดี สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111032 นางทองใบ    ดีคำน้อย สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111033 นายวันชาติ    ชูยิ้ม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111034 นายอภิเศก    ครองเมือง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111035 นายสันติ    คุ้มแสง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111036 นายณัฐพงษ์    บุญทองเนียม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111037 นางวราภรณ์    นวลจอน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111038 นายสะท้าน    ชิงทอง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111039 นายธนัน    อุ่นนิ่ม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111040 นายไพทูล    อุ่นนิ่ม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111105 นายสถาพร    มีศิริพันธ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1111041 นางสุรีย์รัตน์    พึ่งพันธ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111042 นางสาวอรุณี    เดชทับทัน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111044 นางฉันทนา    ทิมแป้น สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111045 นางฉวีวรรณ    กลิ่นแจ่ม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111046 นางสาวบัวลม    คำเทศน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111047 นางสาวสุกัญญา    ทองสันตะ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111048 นางสาวนงเยาว์    แดงหน่าย สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 6 ปี 1 เดือน 6 วัน
1111049 นางสาววรรณกร    กุมารสิทธิ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111050 นางสาวศยามล    ประเสริฐสังข์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111051 นางสาวดารุณี    หน่อแก้ว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111106 นางประภาวดี    ประจิตร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 5 ปี 10 เดือน 6 วัน
1111111 นายทรงพล    พ่วงบ้านแพน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 6 ปี 3 เดือน 13 วัน
1111052 นางสาวประภาพรรณ    อ้นอินทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 2 ปี 10 เดือน 5 วัน
1111117 ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต    คันธะด้วง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 19 มีนาคม 2561 5 ปี 2 เดือน 21 วัน
1111128 นางสาวศุภรัสมิ์    คำวงษา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111053 นายสด    ไสยิ่ง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111055 นายสมชาย    ดีป้องไพร สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111057 นายสมควร    ทุมทอง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111058 นายสง่า    ทิจันทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111061 นายมนตรี    เมฆไหว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111062 นายจีระวัฒน์    เมฆขุน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 9 ปี 4 เดือน 4 วัน
1111063 นายสมพร    พิมพัก สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 9 ปี 4 เดือน 4 วัน
1111065 นายจุฑาวัฒน์    จันทร์เจ๊ก สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1111066 นายตุ้ย    เดชทับทัน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1111067 นายธีรพงษ์    พึ่งพันธ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1111068 นายสรรพสิทธิ์    สุขเกษม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1111070 นายประมวลธนวัฒน์    ทรัพย์เมือง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
1111071 นายเชาวฤทธิ์    บุตรหุน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 กันยายน 2559 6 ปี 9 เดือน 5 วัน
1111109 นายยุทธภูมิ    ขุนจ้อน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 4 มกราคม 2560 6 ปี 5 เดือน 2 วัน
1111118 นายอรรถพล    ศรีคมขำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 19 มีนาคม 2561 5 ปี 2 เดือน 21 วัน
1111054 นายศุภจิตร    สร้อยจิตร สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1110025 นางสุจินต์    แก้วแสนปิว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1110026 นางเบญจมาศ    ชังสิงห์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1110027 นายสีแพร    นิ่มเสือ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
1211007 นางสาวรุ้งทิพ    คงมาก สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 6 ปี 10 เดือน 10 วัน
511144 นายธนัสชภัทร์    จักรทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 2 ปี 8 เดือน 5 วัน
911012 นายกฤษณ์    ศรีวชิรานนท์ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 กันยายน 2563 2 ปี 9 เดือน 5 วัน
911002 นางสาวลักขิกา    เจียวสว่าง สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 2 ปี 5 เดือน 23 วัน
910005 นางสาวกาญจนา    วงค์หล้า สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2 ปี 4 เดือน 5 วัน
910007 นายวริศ    แสวงรุจิธรรม สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 1 ปี 5 เดือน 18 วัน
911006 นางสาวมุกดาวรรณ    ศรีเจริญ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 1 ปี 4 เดือน 6 วัน
1111043 นางสาวธรรญชนก    ราชพลแสน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองกลาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 4 ปี 4 เดือน 6 วัน
1110122 นายธนินาถ    คัณธานันท์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ช่างซ่อมบำรุง กองกลาง วันที่ 1 มีนาคม 2560 6 ปี 3 เดือน 7 วัน
1110121 นายสุทธิชัย    แตงสุวรรณ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ช่างซ่อมบำรุง กองกลาง วันที่ 1 มีนาคม 2560 6 ปี 3 เดือน 7 วัน
1110113 นางสาวกมลภัทร    จันทร์เดช สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง วันที่ 1 กันยายน 2565 0 ปี 9 เดือน 6 วัน
1111119 นายอรรถพล    คงถม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 3 ปี 8 เดือน 6 วัน
1111112 นายติณณภพ    คำวัง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ช่างไฟฟ้า กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
0009 นางสาวพิณภัคธิมา    ใจเงิน สายสนับสนุน ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 28 ปี 10 เดือน 13 วัน
0017 นางสาวสินี    กะวิ สายสนับสนุน ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2534 31 ปี 9 เดือน 12 วัน
513070 นางสุกัญญา    มาประกอบ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2528 38 ปี 0 เดือน 6 วัน
513071 นายนิติธร    อุ่นคำปา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
513072 นายอุเทน    ทองสาย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2552 14 ปี 0 เดือน 6 วัน
513073 นายกชกร    เขียวอรุณ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2548 17 ปี 11 เดือน 15 วัน
513074 นางสาวภมรมาศ    เรือนทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2550 16 ปี 3 เดือน 8 วัน
513075 นางกฤติยา    ต๊ะประจำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 36 ปี 4 เดือน 0 วัน
513076 นางสาววัชรี    เหมดี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
513077 นางสาวอภิชญา    อินทร์หม่อม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
613040 นางปิยาภร    คำเที่ยง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 28 ปี 1 เดือน 6 วัน
613041 นางสุนารี    แก้วม่วง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 12 ปี 0 เดือน 6 วัน
613042 นางสาวยุวดี    จันคำหล้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 7 วัน
613043 นางสาวปิยธิดา    ถมยา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 7 วัน
713026 นางสาวนลินี    เมืองจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
513155 นายกัลป์ไชย    ชัยอารีราษฎร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
526127 นางศิริพร    ธุวดาราตระกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 5 วัน
526130 นายวิศรุต    ทองสุข สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2555 10 ปี 9 เดือน 3 วัน
524138 นางสาวอำภา    มาลูน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2550 15 ปี 6 เดือน 5 วัน
524139 นายศุภสิน    ดีมี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2546 20 ปี 2 เดือน 15 วัน
524140 นางสาวธนธรณ์    ศรีเจริญ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 19 ปี 0 เดือน 20 วัน
824059 นางปราณี    ไชยแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2546 20 ปี 2 เดือน 12 วัน
824060 นายวีระชัย    สอนแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2546 20 ปี 2 เดือน 12 วัน
526117 นายอิสรภาพ    เทพกฤษณ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 4 ปี 4 เดือน 6 วัน
1124102 นายเทวรินทร์    กันหา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1124103 นายสมหมาย    เชื้อกุล สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1124104 นายอุดมศักดิ์    สอนแก้ว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1113077 นางสาวณัฐณิช    อิ่มทอง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2 ปี 4 เดือน 5 วัน
1113006 นางสาวอัญชลี    คันศร สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
1113124 นางสาวนราภรณ์    อัมพวัน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
1113123 นางสาวนริศรา    เมืองจันทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
1124137 นางสาวมัลลิกา    ปวนเอ้ย สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มกราคม 2566 0 ปี 5 เดือน 6 วัน
000000 นางสุภาวิณี    สัตยาภรณ์ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอื่นๆ
รองศาสตราจารย์ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 1 ตุลาคม 2565 0 ปี 8 เดือน 6 วัน
0001 นายปริญญา    บัววังโป่ง สายสนับสนุน ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 35 ปี 10 เดือน 9 วัน
000000 นายวิรัตน์    จำนงรัตนพัน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 1 ตุลาคม 2560 5 ปี 8 เดือน 6 วัน
0016 นายบุญช่วย    อิ่มทอง สายสนับสนุน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2537 29 ปี 3 เดือน 8 วัน
518096 นายทศพร    ดีเทศน์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
518097 นายรัตนะ    อินจ๋อย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 มิถุนายน 2542 24 ปี 0 เดือน 6 วัน
518099 นางสายสุนีย์    คำวรรณะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2546 19 ปี 9 เดือน 20 วัน
518100 นางสาวศิริลักษณา    ขวัญคำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 22 ปี 10 เดือน 5 วัน
518101 นางสาวนภา    มิ่งนัน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 22 ปี 10 เดือน 5 วัน
518102 นางสาวกาญจนา    สกุลเพ็ชร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
518103 นางสาวสุวิชา    ชัยวรรณธรรม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
518104 นางสาวจินตนา    อินทร์อยู่ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 19 ปี 5 เดือน 13 วัน
518105 นางสาวพัชรี    พันธุ์แตงไทย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 8 กันยายน 2551 14 ปี 8 เดือน 28 วัน
518106 นายนพปฎล    สอนอินทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กันยายน 2554 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
518107 นางสาวสิริขจร    สร้อยสังวรณ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 ตุลาคม 2537 28 ปี 8 เดือน 4 วัน
518108 นายชลัช    แย้มชื่น สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 ธันวาคม 2549 16 ปี 6 เดือน 4 วัน
518109 นายพิเชฐ    ลือโฮ้ง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 12 ปี 10 เดือน 26 วัน
518111 นางสาวอมรรัตน์    บุญอยู่ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
518112 นางพณิชยาพร    ทองชื่นตระกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
518113 นายนพดล    ทองชื่นตระกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
518114 นายทัศนัย    อ้ายพุก สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
618045 นางพรรณพร    ผดุงพร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
618046 นางสาวศรุตยา    จ๋อยฟอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 11 ปี 3 เดือน 17 วัน
718029 นางธัญชนก    อินทรรัตน์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 ธันวาคม 2536 29 ปี 6 เดือน 7 วัน
718030 นางนิภาพร    พ่วงบางโพ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 มกราคม 2552 14 ปี 5 เดือน 1 วัน
718032 นางชลณี    น้อยผา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 26 ปี 1 เดือน 6 วัน
718033 นายอำนาจ    ฟักงาม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 22 ปี 10 เดือน 5 วัน
818053 นางอำพร    ศรีลำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19 ธันวาคม 2542 23 ปี 5 เดือน 19 วัน
818054 นายทศพล    แก้วรัตม์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 21 ปี 6 เดือน 12 วัน
718018 นางธิดารัตน์    มายรรยงค์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
521123 นางสาวณัฐปภัสร์    จันทร์อิ่ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 7 วัน
521124 นางสาวรัตนาภรณ์    สีเนียม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
921022 นางสาวกนกวรรณ    รอดภัย สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
921020 นางสาวนริศรา    ดอกพุฒ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 2 ปี 5 เดือน 23 วัน
260286 นางจารุวรรณ    เลียวฤวรรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 27 ปี 1 เดือน 5 วัน
260285 นางสาวกฤษณา    คิดดี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 22 ปี 0 เดือน 6 วัน
260283 นางธนัชพร    มั่นเจ๊ก สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 27 ปี 0 เดือน 15 วัน
260302 นางศิริรัตน์    บัญญัติ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 เมษายน 2542 24 ปี 1 เดือน 17 วัน
260297 นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 7 เดือน 6 วัน
260322 นายศุภกร    ทองสุขแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 7 เดือน 3 วัน
260281 นางสาวเสาวณีย์    จันทร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2549 16 ปี 11 เดือน 22 วัน
260282 นางสาวปิยธิดา    จุมพลศรี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
260284 นางนัยน์เนตร    มาติยา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 29 ปี 11 เดือน 7 วัน
260287 นางนิตยา    วานิช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 26 ปี 1 เดือน 6 วัน
260288 นางปิยะเนตร    อ้วนสะอาด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
260289 นางวาสนา    พวงเงิน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 29 ปี 0 เดือน 12 วัน
260290 นางกาญจนา    ทับผดุง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 25 ปี 4 เดือน 6 วัน
260291 นางจลิน    โตโสภณ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มกราคม 2534 32 ปี 5 เดือน 6 วัน
260292 นางรัตนา    วอนสร้อย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 36 ปี 1 เดือน 6 วัน
260293 นางสาวอุไร    ใจวิสุทธิ์หรรษา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 มกราคม 2540 26 ปี 5 เดือน 4 วัน
260294 นางสาวภิรมย์    ศรีสุข สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
260295 นายประภาส    ปานงาม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 28 ปี 1 เดือน 6 วัน
260296 นายอิษฎ์เทพ    เลียวฤวรรณ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 29 ปี 1 เดือน 6 วัน
260300 นางสาวกชกร    นาคสุขมูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 เมษายน 2543 23 ปี 2 เดือน 7 วัน
260301 นางนฤมล    อ้วนสะอาด สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 20 ปี 4 เดือน 5 วัน
260303 นางสาวสิริวรรณ    เกียรติกอบชัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
260304 นางสาวประภาพร    วิชญศาสตรา สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 14 ปี 0 เดือน 20 วัน
260305 นางสาวดนูนารถ    จีนอนันต์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2546 19 ปี 11 เดือน 18 วัน
260306 นางสาวคชาภรณ์    อุดเลิศ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
260308 นางขวัญเรือน    จันใจ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 กันยายน 2548 17 ปี 8 เดือน 11 วัน
260309 นางสาวพิตะวัน    ทิอ่อน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 17 ปี 7 เดือน 6 วัน
260310 นางพิริยาภรณ์    วิทยานันท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มีนาคม 2550 16 ปี 3 เดือน 8 วัน
260311 นายธวัชชัย    เดชพรม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 18 ปี 10 เดือน 11 วัน
260313 นายธวัชชัย    ติสี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 19 ปี 0 เดือน 5 วัน
260314 นางสาวจุฬาลักษณ์    รักพงษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2547 18 ปี 10 เดือน 3 วัน
260315 นางสาวกันยาลักษณ์    สมท่า สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 18 ปี 0 เดือน 29 วัน
260316 นายพเยาว์    น้อยคำนุช สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 17 ปี 10 เดือน 27 วัน
260317 นางนิภาพร    สุขอร่าม สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
260318 นางสาวสุดารัตน์    ฟักแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 15 ปี 11 เดือน 7 วัน
260319 นายฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 15 ปี 7 เดือน 6 วัน
260320 นางสาวพัชรินทร์    หุณฑสาร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
260321 นางสาวพิมพ์ธนินี    จันทรารัตน์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
260324 นางสาวจุฑามาศ    มาประสพ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 6 วัน
260325 นางสาววิมนมาศ    วงศ์วิเศษ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กันยายน 2552 13 ปี 9 เดือน 6 วัน
260327 นางสาวภัทราวดี    กาทอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 9 วัน
260328 นางสาวจันทิมา    แก้วมูล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
260329 นายสายชล    เกิดแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 11 ปี 11 เดือน 9 วัน
260330 นางสาวปุญญิสา    สัมพันธ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 11 ปี 1 เดือน 5 วัน
260331 นางสาวมณีนุช    ใจวงษ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 10 ปี 1 เดือน 6 วัน
260332 นางสาวสุวพิทย์    สร้อยจิตร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 9 ปี 10 เดือน 6 วัน
260333 นางสาวผณินทร์    มาคสิรีรินทร์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 9 ปี 10 เดือน 6 วัน
260335 นางสาวพรสวรรค์    เขียวอ่อน สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 9 ปี 0 เดือน 2 วัน
260336 ว่าที่ร้อยตรีชยันต์    สินสกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 9 ปี 0 เดือน 2 วัน
260337 นายอนุศักดิ์    เครือม่วง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 9 ปี 0 เดือน 2 วัน
260338 นางสาวเสาวภา    คิดดี สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 9 ปี 0 เดือน 2 วัน
260339 นางสาวภาณุมาศ    จันทร สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
000000 นายMario  Luigi  Greatti สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 6 ปี 1 เดือน 6 วัน
509041 นางสาวพัชญา    ปลีกแสง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 15 ปี 6 เดือน 5 วัน
509042 นางสาววรรณศิริ    ศรีสุวรรณ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 12 ปี 6 เดือน 30 วัน
509043 นางสาวมัทนา    กัดฟัก สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 มีนาคม 2551 15 ปี 3 เดือน 5 วัน
509044 นางปรียานุช    อินชะนะ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พยาบาล ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 13 ปี 7 เดือน 6 วัน
509045 นางสาวเนตรนภา    ทับผดุง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 16 ปี 10 เดือน 6 วัน
509046 นางสุข    คำแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2528 38 ปี 0 เดือน 6 วัน
509047 นางสาวพรพิมล    กอนโพชน์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 37 ปี 7 เดือน 6 วัน
509048 นางสาวกาญจน์    สังวาล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
609026 นางสาวโสภชา    เทพกัน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
609027 นายวิทยา    แหยมบัว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 13 ปี 7 เดือน 6 วัน
609028 ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์    แก้วมูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
609029 นางสาวสุทธิดาวีร์    ช่างปืน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
709012 นางชิตาพัณณ์    แดงกองโค สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 12 ปี 0 เดือน 0 วัน
709013 นางนิติรัตน์    อินกล่ำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 15 ปี 6 เดือน 5 วัน
809007 นางอุบล    แย้มบาง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
809008 นางมะลิ    อุ่นไฝ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 17 ปี 4 เดือน 6 วัน
809009 นางสาวทิพยาภรณ์    สีทา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2547 18 ปี 11 เดือน 20 วัน
809010 นางสาวเพ็ชรา    กอนโพชน์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 28 ปี 7 เดือน 6 วัน
809011 นางวันเพ็ญ    สุดทะตั้ง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 6 วัน
809012 นายลอย    เรือนจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 เมษายน 2535 31 ปี 2 เดือน 7 วัน
809014 นายยุทธสิทธิ์    แก้วทองมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2539 26 ปี 6 เดือน 6 วัน
809015 นางอัญชิษฐา    ปรีดิ์เปรม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 30 มีนาคม 2534 32 ปี 2 เดือน 10 วัน
809016 นางกาญจนา    โกมลวาจ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 21 ปี 1 เดือน 6 วัน
809017 นางบัวขาว    เดชทับทัน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
809018 นางมยุเรศ    หมื่นไชย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 19 ปี 11 เดือน 1 วัน
809019 นางบัวลอย    นุ่มนวล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2536 29 ปี 8 เดือน 6 วัน
809020 นางปิยะนุช    เลิศแตง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2539 26 ปี 6 เดือน 5 วัน
809021 นางเรไร    ธูปแจ่ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2539 26 ปี 10 เดือน 5 วัน
809022 นางสายพิณ    ใจวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 20 ปี 6 เดือน 6 วัน
809023 นางสมพร    คงสา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 15 ปี 11 เดือน 6 วัน
809025 นางสาวบุษยารัตน์    คำจ้อน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 13 ปี 6 เดือน 7 วัน
809026 นางปนัดดา    เสือสกุล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มีนาคม 2549 17 ปี 3 เดือน 8 วัน
809027 นางสุมาลี    ตันบุญ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2546 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
809028 นางกฤษณา    แก้วรัตม์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2546 19 ปี 10 เดือน 13 วัน
809029 นางสาวนภาดาว์    เมืองด่าน สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2547 18 ปี 8 เดือน 1 วัน
809030 นางพรทิพย์    ศศิกรกุล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มกราคม 2552 14 ปี 5 เดือน 1 วัน
809031 นางกฤษณา    ทิมยิ้ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 13 ปี 7 เดือน 6 วัน
809032 นางใกล้รุ่ง    นินเป้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 13 ปี 7 เดือน 6 วัน
809033 นางเบญจวรรณ    จิระมณีมัย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 9 ปี 11 เดือน 7 วัน
1109018 นางเพ็ชรัตน์    ทองแพร สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1109019 นางจินตนา    คงสา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1109021 นายพยุง    แว่นสุขศรี สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1109022 นายประเวศ    สระแก้ว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1109023 นายราวี    สุมา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
1109024 นางสาวปทุมมา    เมฆไหว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
000000 นายMattia    Bonavolonta สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 4 ปี 4 เดือน 6 วัน
0013 นายวันชัย    แก้วนาคแนว สายสนับสนุน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 2 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 5 วัน
510055 นางสาวชมาพร    สีเสือ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 21 ปี 6 เดือน 12 วัน
517093 นางสาวนิตยา    เกตุครุฑ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 7 ธันวาคม 2548 17 ปี 6 เดือน 1 วัน
517094 นางพัชรินทร์    เอี่ยมเสือ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 สิงหาคม 2534 31 ปี 9 เดือน 25 วัน
520119 นายศุภวัฒ    ใสแจ่ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 22 มกราคม 2550 16 ปี 4 เดือน 16 วัน
520120 นางธนิกานต์    หลิมเจริญ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
917015 นางสาวธนานุช    รักสัจจา สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
1220013 นางสุวรรณา    นามวงศ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ
พนักงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
914013 นางสาวศิญาภัสร์    ศรีชู สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 มีนาคม 2566 0 ปี 3 เดือน 8 วัน
914017 นางสาวจันจิรา    คุ้มสา สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 มีนาคม 2566 0 ปี 3 เดือน 8 วัน
914018 นางสาวสุภานัน    พุทธา สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 มีนาคม 2566 0 ปี 3 เดือน 8 วัน
515082 นายกำธร    ผาแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2549 16 ปี 8 เดือน 25 วัน
515083 นางสาวเนตรดาว    อินถา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 28 ปี 0 เดือน 6 วัน
515084 นางสาวศศิรัศมิ์    เสือเมือง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 22 ปี 11 เดือน 18 วัน
515085 นายศักดา    พิมพ์แก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
515086 นางสาวทักษอร    พุ่มสิริโรจน์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2549 16 ปี 10 เดือน 6 วัน
515087 นางนลินรัตน์    วิเทศสนธิ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2554 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
515089 นายสุพจน์    ศรีพลากิจ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 12 ปี 10 เดือน 26 วัน
515090 นางอมรรัตน์    ศรีลา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2546 19 ปี 8 เดือน 0 วัน
515091 นางสาวธนัชพร    นอมี สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 15 ปี 4 เดือน 6 วัน
815049 นายจีระเดช    สีแดง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2531 35 ปี 0 เดือน 5 วัน
815050 นางสุชาดา    สีแดง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 27 ปี 0 เดือน 15 วัน
815051 นางอุ่นเรือน    ปัญญา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2539 27 ปี 0 เดือน 5 วัน
527142 นายสมเกียรติ    ธนงกิจ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2554 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
1115072 นางสาวอารัญ    ปานคำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1115073 นายปรีชา    เรือนมูล สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1115107 นายสมพงษ์    ผลัดเปิ้น สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2559 6 ปี 8 เดือน 5 วัน
914011 นายนพดล    ภู่เกาะ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2566 0 ปี 3 เดือน 8 วัน
1115069 นางสาวสุนีรัตน์    พลฤทธิ์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
1115050 นางสาวศิริพร    แพ่งไฉน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
1115081 นายจักรพันธ์    การินตา สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
1115075 นายธเนศ    ทาอุด สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
514078 นางสาวภัทรานิษฐ์    บุรีรักษ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 4 กันยายน 2550 15 ปี 9 เดือน 3 วัน
514079 นายวิรัตน์    สุกสา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 มิถุนายน 2538 28 ปี 0 เดือน 6 วัน
514080 นางขวัญชนก    กาทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 ธันวาคม 2551 14 ปี 6 เดือน 6 วัน
514081 นายกฤษฎา    กาทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2558 8 ปี 3 เดือน 7 วัน
514146 นายชุตินันท์    จันทร์ยวง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
514158 นางสาวนัทชนิจ    ป่านฉะนี้ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 11 ปี 3 เดือน 17 วัน
514154 นายภัทร    จันทร์ยวง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 ธันวาคม 2554 11 ปี 6 เดือน 7 วัน
514147 ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์    พิมพ์สาร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 25 มีนาคม 2556 10 ปี 2 เดือน 14 วัน
514157 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์    กิตติ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
514160 นางวิไลลักษณ์    แสงจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 13 ปี 1 เดือน 4 วัน
514161 นายวินัย    ตาใส่ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 11 ปี 6 เดือน 23 วัน
514059 นายเกรียงไกร    หาญสมบัติ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 11 ปี 11 เดือน 7 วัน
514051 นางสาวกุลณี    รักษา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
914016 นางสาวเมธาพร    จันไทย สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นิติกร กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 1 ปี 4 เดือน 6 วัน
0018 นางวารุณี    ศรีสอาด สายสนับสนุน ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน วันที่ 16 ธันวาคม 2534 31 ปี 5 เดือน 22 วัน
512061 นางสาวกรรณิการ์    สุจริตจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 14 ปี 11 เดือน 6 วัน
512062 นางนพมาศ    ทะมาตร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 มิถุนายน 2540 26 ปี 0 เดือน 6 วัน
512063 นางสาวเพ็ญประภา    มนแพวงศานนท์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาปนิก ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 12 กันยายน 2549 16 ปี 8 เดือน 25 วัน
512064 นายธนัย    เนียมกุญชร สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองนโยบายและแผน วันที่ 26 ตุลาคม 2544 21 ปี 7 เดือน 12 วัน
512065 นายเอกชัย    ศรีสุวรรณ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 28 มีนาคม 2548 18 ปี 2 เดือน 11 วัน
512066 นางสาวอุบลรัตน์    แก้วหล้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 สิงหาคม 2545 20 ปี 10 เดือน 6 วัน
512067 นายอุเทน    อุ่นไฝ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 มีนาคม 2542 24 ปี 3 เดือน 8 วัน
512068 นายพิศิษฐ์    วิจิตรกูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
512069 นายพงศ์ศิริ    ไทยฤทธิ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
612038 นางภัทราพร    จันทร์กระจ่าง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 19 ปี 0 เดือน 20 วัน
612039 นายอรรถพล    ใจยศ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
510053 นายณัฐพงศ์    แก้วทองมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
1112097 นางสาวนาริฐา    เทพจันทร์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองนโยบายและแผน วันที่ 3 กันยายน 2561 4 ปี 9 เดือน 4 วัน
521121 นายสุธี    อยู่ยิ้ม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
521122 นายธนสร    ขอบเหลือง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 11 ปี 3 เดือน 17 วัน
721035 นางสาวยุทาวดี    เข็มทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน วันที่ 26 ตุลาคม 2544 21 ปี 7 เดือน 12 วัน
716027 นางสาววันเพ็ญ    วงกลม สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 30 ปี 7 เดือน 5 วัน
516152 นางสาวปิยะนารถ    ริมทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2546 19 ปี 8 เดือน 0 วัน
915019 นางสาวลลิตา    วงศ์วีรเดชขจร สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักวิชาการวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 เมษายน 2566 0 ปี 2 เดือน 8 วัน
223356 นายสยาม    เจติยานนท์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
223035 นางสุมนธา    คชฤทธิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 10 ปี 0 เดือน 28 วัน
223271 นางปองขวัญ    สร่างทุกข์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 26 ตุลาคม 2552 13 ปี 7 เดือน 12 วัน
223272 นายเจนนภนต์    ภาคภูมิ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 1 วัน
223274 นางสาวลัดณา    ศรีอัมพรเอกกุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
223275 นายภูดิท    เรืองรอง สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2553 13 ปี 3 เดือน 7 วัน
223276 นายพิภพ    มณีจำนงค์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 17 กันยายน 2550 15 ปี 8 เดือน 20 วัน
223277 นายอิทธิโชตน์    โชติกุณฑ์พันธุ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 10 ปี 7 เดือน 13 วัน
223278 นางสาวภัทรสุดา    กันใจแก้ว สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
223279 นายพลกฤต    รักจุล สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
223280 นางสาวนิลุบล    ศรีเทพ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ปี 10 เดือน 4 วัน
223355 นายกฤษดากร    เพ็ชรดิษฐ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2553 13 ปี 3 เดือน 7 วัน
000000 นายไพฑูรย์    จันทสิงห์ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
000000 นางศศิพร    สุดใจ สายวิชาการ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 มกราคม 2559 7 ปี 5 เดือน 3 วัน
523133 นางแคทลียา    ดาใจคำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 12 ปี 1 เดือน 5 วัน
523134 นายปรีชา    สะพานทอง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 6 วัน
523135 นางสาวปานจรี    นามวงศ์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
523136 นางปภาภรณ์    ปินตามูล สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 กันยายน 2550 15 ปี 9 เดือน 3 วัน
523137 นายกิตติพงษ์    ใจคำ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 8 กันยายน 2551 14 ปี 8 เดือน 28 วัน
623049 นางนิติพร    ป้องแก้ว สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2547 18 ปี 8 เดือน 5 วัน
723037 นายสิทธิพล    แก้วมา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 6 วัน
823057 นายสายชล    สิงห์แสง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 20 ปี 0 เดือน 6 วัน
223342 นายศรวัสย์    สมสวัสดิ์ สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
923021 นางสาวศศิธร    แก้วมา สายสนับสนุน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 4 ปี 4 เดือน 6 วัน
1123099 นางบัวแหวน    ยอดโค้น สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1123100 นายบรรหยัด    วรรณพรม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1123101 นายณรงค์ศักดิ์    ปากอง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 10 ปี 1 เดือน 6 วัน
1123076 นางสุพิน    คำมี สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 9 ปี 8 เดือน 6 วัน
1123079 ว่าที่ร้อยตรีพัชนีพร    ใจเดช สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยน่าน วันที่ 16 กันยายน 2562 3 ปี 8 เดือน 21 วัน
1123088 นายธนวัต    อุดฝั้น สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ปี 7 เดือน 6 วัน
522162 นายสิทธิศักดิ์    สมุทรหล้า สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 14 ปี 0 เดือน 6 วัน
622036 นายธีรศานญ์    ธนวัฒน์หัตถชัย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 เมษายน 2551 15 ปี 2 เดือน 7 วัน
522126 นางสาวรักษิณา    ใจจันทร์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 8 กันยายน 2551 14 ปี 8 เดือน 28 วัน
522128 นายพเยาว์    เลี้ยงประเสริฐ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 5 วัน
522129 นายปองภพ    หรั่งเจริญ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10 ปี 10 เดือน 5 วัน
522131 นายก้องเกียรติ    หาญสมบัติ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 10 ปี 9 เดือน 17 วัน
522132 นายเอกปริญญา    มั่นสวาทไพบูลย์ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 10 ปี 9 เดือน 17 วัน
622048 นายวัชรินทร์    เครือเมือง สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 10 ปี 6 เดือน 4 วัน
1122082 นายราชัน    โภคารัตน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122083 นางจันทนา    เกตุเชื้อจีน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122084 นางกนกพร    โภคารัตน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122085 นางสุวิทย์    แจ่มแหยม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122086 นายมงคล    โภคารัตน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122089 นายชินภัทร    แจ่มแหยม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122090 นายประพัฒน์    ไม้หอม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 9 ปี 3 เดือน 6 วัน
1122092 นายต้นสน    จงภักดี สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1122093 นายอนุกูล    รัตนสากล สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1122095 นางสาวปราริณี    จันทร์คำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 8 ปี 8 เดือน 12 วัน
1122096 นายอนัน    เงินคำ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 6 ปี 0 เดือน 23 วัน
1122125 นายศุภากร    วันจิ๋ว สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
1122126 นายชัยวัฒน์    ยังเจริญ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
1122127 นางสาวธนิสรา    ทับจ่าย สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4 ปี 8 เดือน 6 วัน
1122133 นางสาวกรองแก้ว    เกตุเชื้อจีน สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1122134 นายสวาท    อยู่คง สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1122135 นายเพลิง    อ่วมเปี่ยม สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1122136 นางกนกณะรัชต์    โภคารัตน์ สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 4 ปี 7 เดือน 6 วัน
1122091 นายบุญชาญ    แตงริด สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 3 ปี 8 เดือน 6 วัน