055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเภทหมวดเงิน ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (สาธิต) เงินรายได้
วิชาการ   301 0 64 157 208 365 57.39
สนับสนุนวิชาการ   230 0 41 106 165 271 42.61
รวมทั้งหมด 531 0 105 263 373 636 100