055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเภทหมวดเงิน ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (สาธิต) เงินรายได้
วิชาการ   297 11 41 152 197 349 55.57
สนับสนุนวิชาการ   239 0 40 105 174 279 44.43
รวมทั้งหมด 536 11 81 257 371 628 100