055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเภทหมวดเงิน ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (สาธิต) เงินรายได้
วิชาการ   297 10 54 155 206 361 56.23
สนับสนุนวิชาการ   239 0 42 109 172 281 43.77
รวมทั้งหมด 536 10 96 264 378 642 100