055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเภทหมวดเงิน ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (สาธิต) เงินรายได้
วิชาการ   299 0 65 157 207 364 57.32
สนับสนุนวิชาการ   230 0 41 106 165 271 42.68
รวมทั้งหมด 529 0 106 263 372 635 100