055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเภทหมวดเงิน ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (สาธิต) เงินรายได้
วิชาการ   299 10 54 156 207 363 56.11
สนับสนุนวิชาการ   241 0 43 109 175 284 43.89
รวมทั้งหมด 540 10 97 265 382 647 100