055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
   ไม่มีระดับตำแหน่ง 0 0 2 1 2 1 3
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 7 57 58 49 73 122
   ระดับ ปฏิบัติงาน 0 7 57 58 49 73 122
   ระดับ ชำนาญงาน 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 63 96 0 58 101 159
   ระดับ ปฏิบัติการ 0 54 95 0 53 96 149
   ระดับ ชำนาญการ 0 9 1 0 5 5 10
   ระดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 70 155 59 109 175 284
เปอร์เซนต์ 0 24.65 54.58 20.77 100