055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
   ไม่มีระดับตำแหน่ง 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 8 57 59 50 74 124
   ระดับ ปฏิบัติงาน 0 8 57 59 50 74 124
   ระดับ ชำนาญงาน 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 63 92 0 55 100 155
   ระดับ ปฏิบัติการ 0 56 91 0 51 96 147
   ระดับ ชำนาญการ 0 7 1 0 4 4 8
   ระดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 71 149 59 105 174 279
เปอร์เซนต์ 0 25.45 53.41 21.15 100