055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
   ไม่มีระดับตำแหน่ง 0 0 2 1 2 1 3
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 6 55 57 49 69 118
   ระดับ ปฏิบัติงาน 0 6 55 57 49 69 118
   ระดับ ชำนาญงาน 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 62 98 0 58 102 160
   ระดับ ปฏิบัติการ 0 52 96 0 51 97 148
   ระดับ ชำนาญการ 0 10 2 0 7 5 12
   ระดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 68 155 58 109 172 281
เปอร์เซนต์ 0 24.2 55.16 20.64 100