055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
   ไม่มีระดับตำแหน่ง 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 6 54 57 49 68 117
   ระดับ ปฏิบัติงาน 0 6 54 57 49 68 117
   ระดับ ชำนาญงาน 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 63 99 1 60 103 163
   ระดับ ปฏิบัติการ 0 53 97 1 53 98 151
   ระดับ ชำนาญการ 0 10 2 0 7 5 12
   ระดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 69 153 58 109 171 280
เปอร์เซนต์ 0 24.64 54.64 20.71 100