055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 1 0 3 0 3 0.83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44 29 0 35 38 73 20.22
อาจารย์ 93 140 0 108 125 233 64.54
ครู 0 28 24 9 43 52 14.4
รวมทั้งหมด 139 198 24 155 206 361 100
เปอร์เซนต์ 38.5 54.85 6.65 100