055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 0.55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 29 0 33 32 65 17.91
อาจารย์ 103 141 0 112 132 244 67.22
ครู 0 28 24 9 43 52 14.33
รวมทั้งหมด 141 198 24 156 207 363 100
เปอร์เซนต์ 38.84 54.55 6.61 100