055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 0.57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 28 0 33 30 63 18.05
อาจารย์ 96 136 0 108 124 232 66.48
ครู 0 28 24 9 43 52 14.9
รวมทั้งหมด 133 192 24 152 197 349 100
เปอร์เซนต์ 38.11 55.01 6.88 100