055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 4 1 0 3 2 5 1.37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 52 27 0 39 40 79 21.7
อาจารย์ 98 131 0 107 122 229 62.91
ครู 0 30 21 8 43 51 14.01
รวมทั้งหมด 154 189 21 157 207 364 100
เปอร์เซนต์ 42.31 51.92 5.77 100