055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 5 1 0 4 2 6 1.64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51 28 0 38 41 79 21.64
อาจารย์ 99 130 0 107 122 229 62.74
ครู 0 32 19 8 43 51 13.97
รวมทั้งหมด 155 191 19 157 208 365 100
เปอร์เซนต์ 42.47 52.33 5.21 100