055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document

    ข้าราชการ จ้างประจำ สายวิชาการ (มีชั่วโมงสอน) สนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ รวมทั้งหมด
  หน่วยงาน วิชาการ
(มีชั่วโมงสอน)
สนับสนุนวิชาการ   พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว    
คณะครุศาสตร์ 6 0 0 45 20 10 2 0 83
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 1 1 68 7 11 2 0 101
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 0 0 66 1 13 1 4 99
  คณะวิทยาการจัดการ 10 1 0 44 0 9 2 1 67
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 1 0 47 0 12 5 0 70
  คณะเกษตรศาสตร์ 7 0 0 8 0 10 5 0 30
  วิทยาลัยนานาชาติ 1 0 0 9 2 6 1 0 19
  วิทยาลัยน่าน 1 0 0 10 4 8 6 1 30
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงเรียนสาธิต 0 0 0 52 3 40 7 0 102
  สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
0 0 0 0 0 8 23 1 32
                     
  บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 6 0 0 6
  สำนักวิทยบริการ ฯ 0 1 0 0 0 27 0 0 28
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 0 0 0 5 1 1 8
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 7 3 0 10
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สวนพฤษศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
  สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  กองกลาง 0 1 3 0 0 46 61 7 118
       งานสารบรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานพัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานโสตทัศนูปกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานอาคารสถานที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานรักษาความสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 8 0 5 13
  กองนโยบายและแผน 0 1 0 0 0 14 1 0 16
  กองบริการการศึกษา 0 2 0 0 0 21 8 0 31
  กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 14 10 0 24
  กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
                     
  เรือนรับรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงแรม URU HOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  หอพักสวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  รวมทั้งหมด 55 10 4 349 41 279 140 22 900