055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
image วิชาการ 23 25 48 82.76
image สนับสนุนวิชาการ 5 5 10 17.24
  รวม 28 30 58 100