055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
image วิชาการ 28 27 55 84.62
image สนับสนุนวิชาการ 5 5 10 15.38
  รวม 33 32 65 100