055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
image วิชาการ 25 25 50 83.33
image สนับสนุนวิชาการ 5 5 10 16.67
  รวม 30 30 60 100