055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
image วิชาการ 26 25 51 83.61
image สนับสนุนวิชาการ 5 5 10 16.39
  รวม 31 30 61 100