055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document

ข้อมูลบุคลากร

ประเภท  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 6.25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 6 0 8 11 1939.58
อาจารย์ 11 15 0 12 14 2654.17
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 27 21 0 23 25 48100
รวมทั้งหมด

 

คณะครุศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 0 0 2 2 40
อาจารย์ 2 1 0 1 2 3 60
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3 2 0 1 4 5 100

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 0 0 3 2 5 45.45
อาจารย์ 1 5 0 2 4 6 54.55
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 6 5 0 5 6 11 100

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 18.18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 0 1 3 4 36.36
อาจารย์ 0 5 0 4 1 5 45.45
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5 6 0 7 4 11 100

 

คณะวิทยาการจัดการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 0 1 3 4 44.44
อาจารย์ 3 2 0 1 4 5 55.56
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 6 3 0 2 7 9 100

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 2 0 3 0 3 60
อาจารย์ 1 1 0 2 0 2 40
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2 3 0 5 0 5 100

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 1 0 0 1 0 1 14.29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 0 0 1 1 14.29
อาจารย์ 4 1 0 2 3 5 71.43
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5 2 0 3 4 7 100

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5910
NAN
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5921
NAN
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5932
NAN
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5943
NAN
ครู 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5954
NAN
รวม 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 5965
NAN

 

วิทยาลัยน่าน 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6008
NAN
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6019
NAN
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6030
NAN
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6041
NAN
ครู 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6052
NAN
รวม 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\persondata3\web_data_statistics\sumperson_kg_all.php on line 6063
NAN

 

ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0
ครู 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0  

 

โรงเรียนสาธิต 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0  
ครู 0 0 0 0 0 0  
รวม 0 0 0 0 0 0