055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 6 0 8 11 1938
อาจารย์ 13 15 0 14 14 2856
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 29 21 0 25 25 50100
เปอร์เซนต์ 58 42 0 100