055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 4 0 0 3 1 4 7.27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 7 0 8 12 2036.36
อาจารย์ 15 16 0 17 14 3156.36
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 32 23 0 28 27 55100
เปอร์เซนต์ 58.18 41.82 0 100