055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 5.88
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 6 0 7 11 1835.29
อาจารย์ 15 15 0 16 14 3058.82
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 30 21 0 26 25 51100
เปอร์เซนต์ 58.82 41.18 0 100