055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 6.25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 6 0 8 11 1939.58
อาจารย์ 11 15 0 12 14 2654.17
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 27 21 0 23 25 48100
เปอร์เซนต์ 56.25 43.75 0 100