055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ชาย หญิง รวม
รวมทั้งหมด 125 0 14 1 0 0 81 59 140
เปอร์เซนต์ 89.29 0 10 0.71 0 0 100