055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ชาย หญิง รวม
รวมทั้งหมด 130 0 2 1 0 2 77 58 135
เปอร์เซนต์ 96.3 0 1.48 0.74 0 1.48 100