055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ชาย หญิง รวม
รวมทั้งหมด 125 0 2 1 0 0 71 57 128
เปอร์เซนต์ 97.66 0 1.56 0.78 0 0 100