055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 0 0 0 2 1 3 8.82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 8 0 0 0 0 3 5 8 23.53
อาจารย์ 3 6 3 7 0 0 7 12 19 55.88
ครู 0 0 0 3 0 0 2 1 3 8.82
รวมทั้งหมด 4 17 3 10 0 0 15 19 34 100
เปอร์เซนต์ 11.76 50 8.82 29.41 0 0 100