055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 0 0 0 2 1 3 7.32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 8 0 0 0 0 3 5 8 19.51
อาจารย์ 7 6 7 7 0 0 11 16 27 65.85
ครู 0 0 0 3 0 0 2 1 3 7.32
รวมทั้งหมด 7 17 7 10 0 0 18 23 41 100
เปอร์เซนต์ 17.07 41.46 17.07 24.39 0 0 100