055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 0 0 0 2 1 3 9.38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 7 0 0 0 0 2 5 7 21.88
อาจารย์ 3 6 3 7 0 0 7 12 19 59.38
ครู 0 0 0 3 0 0 2 1 3 9.38
รวมทั้งหมด 3 16 3 10 0 0 13 19 32 100
เปอร์เซนต์ 9.38 50 9.38 31.25 0 0 100