055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 0 0 0 2 1 3 10.34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 6 0 0 0 0 2 4 6 20.69
อาจารย์ 3 5 2 6 0 0 9 7 16 55.17
ครู 0 0 0 4 0 0 2 2 4 13.79
รวมทั้งหมด 3 14 2 10 0 0 15 14 29 100
เปอร์เซนต์ 10.34 48.28 6.9 34.48 0 0 100