055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลากรภายในที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »