055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ