055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น