055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สีตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณวิรัตน์ สุกสา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและวิธีการดำเนินงานให้ทันสมัย เพราะหน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและให้บริการกับบุคลากร นักศึกษารวมถึงผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการให้บริการและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อผู้ใช้บริการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการกับผู้ที่มาติดต่องานจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ดีเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในปัจจุบัน จึงมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ภาพถ่ายโดย :: PR.URU