055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ฉบับที่ ๒)