055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน)