055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภายใน ผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกรับโอน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕