055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
กิจกรรม / โครงการทั้งหมด
กิจกรรม/โครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชําญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป”

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ

โครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)”

รายละเอียดโครงการ ผลการประกวดการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ บทสรุปโครงการ certificate วันที่