055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลากรภายในที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๑